Aktualności

2018-07-13 | Konkurs

Regulamin konkursu „Call of Duty: WWII - United Front”

Weź udział w naszym konkursie i zgarnij kod do dodatku Call of Duty: WWII - United Front na PS4! 

Konkurs dostępny jest na naszym fanpage na Facebooku - TUTAJ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu „Call of Duty: WWII - United Front”

Sekcja 1.  Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Call of Duty: WWII - United Front”, zwanym dalej „Konkursem”. 

1.2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polski, z zastrzeżeniem ponadterytorialnego charakteru Internetu. 

1.3. Organizatorem Konkursu jest MUVE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 (dalej „Organizator”). 

1.4 Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

1.5 Administratorem Konkursu jest Organizator. 

1.6 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią  promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

1.7 Konkurs trwa: od godz. 13:30 dnia 13.07.2018 r. do godz. 23:59 dnia 17.07.2018 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu”). 

1.8. Konkurs prowadzony jest na stronie https://www.facebook.com/muve.pl (dalej „Strona Konkursu”) na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (dalej: „Regulamin”). 

1.9 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 18.07.2018 w komentarzu pod postem konkursowym.

1.10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.com. 

Sekcja 2. Uczestnicy 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być  każda, pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest użytkownikiem serwisu Facebook.com  –  (dalej „Uczestnik”). 

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Administratora, Organizatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

Sekcja 3. Akceptacja Regulaminu 

3.1 Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

a)    posiadanie konta w serwisie Facebook.com; 

b)    akceptacja Regulaminu 

c)    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

3.2 Przez akceptację Regulaminu Użytkownik:

a)     wyraża zgodę na udział w Konkursie; 

b)    oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, jak również, że nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu; 

c)     wyraża zgodę na opublikowanie w komentarzu pod postem konkursowym jego imienia, nazwiska i pseudonimu, widocznego w serwisie Facebook.  

d)     oświadcza, że Praca Konkursowa stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz że przysługują mu wszelkie prawa do Pracy Konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone

e)     oświadcza, że w związku z uczestnictwem w Konkursie nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Serwisu Facebook.com. 

3.3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oraz złożenie oświadczeń i zgód wskazanych wyżej w pkt 3.2 jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

3.4 Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora lub Administratora na piśmie o każdej zmianie swoich danych osobowych. 

3.5 W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi lub Administratorowi z roszczeniami w związku z naruszeniem w skutek zgodnego z licencją, o której mowa w pkt 3.2. pkt d) powyżej korzystania przez Organizatora lub Administratora z Pracy Konkursowej Uczestnika, odpowiednio Organizatorowi lub Administratorowi Konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do takiego Uczestnika.

   

Sekcja 4. Zasady 

4.1  Konkurs polega na rozwiązaniu zadania konkursowego na Stronie Konkursu opublikowanego jako post konkursowy. 

4.2  Zadanie konkursowe  polega na zamieszczeniu komentarza pod Postem Konkursowym, zawierającego zdjęcie posiadanego przez Uczestnika egzemplarza gry Call of Duty: WWII w wersji na PS4 wraz z kartką z wypisanym nickiem Uczestnika w serwisie Facebook lub zrzutu ekranu z konsoli PS4 z widocznym nickiem użytkownika i grą Call of Duty: WWII, a także udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego to właśnie Ty powinieneś/powinnaś otrzymać od nas dodatek United Front?” (dalej „Praca Konkursowa”).

4.3   Każdy Uczestnik może w ramach Konkursu przesłać tylko jedną Pracę Konkursową. Jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie. 

4.4. Niedopuszczalne jest przesyłanie Prac Konkursowych, które: a)     zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem,  zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, b)  zawierają treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe, c)  naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste innych osób,  d)   są niezgodne z Regulaminem oraz zawartymi w nim oświadczeniami Uczestnika,  e)   są niezgodne z regulaminem serwisu Facebook.com. 

4.5. Administrator w porozumieniu z Organizatorem zastrzega sobie prawo do usuwania ze Strony Konkursu Prac Konkursowych, o których mowa w pkt 4.4. powyżej. 

4.6. Prace Konkursowe, o których mowa w pkt 4.4. powyżej nie biorą udziału w Konkursie.   

Sekcja 5. Nagrody 

5.1. W Konkursie przewidziano 40 nagród w postaci kodów do dodatku Call of Duty: WWII – United Front w wersji na konsolę PS4 (dalej: „Nagrody”) 

5.2 Fundatorem Nagród jest Organizator. 

5.3 Spośród Uczestników, którzy zgłosili swój udział w Konkursie komisja konkursowa powołana przez Organizatora, wyłoni autorów 40 najoryginalniejszych i najbardziej kreatywnych Prac Konkursowych (dalej „Laureaci”). 

5.4 Lista Laureatów zostanie przedstawiona w terminie 18.07.2018 w formie komentarza pod postem konkursowym. 

5.5.Każdy z Laureatów otrzyma jedną Nagrodę, przy czym Laureat nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody. 

5.6.W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od Nagrody, zostanie ona powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% Nagrody. Część pieniężna Nagrody nie zostanie wypłacona Laureatowi, bowiem podlegać ona będzie odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego. 

5.7. Organizator będzie kontaktował się z Laureatami za pośrednictwem serwisu Facebook.com. 

5.8. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie Uczestników pozostaną w dyspozycji Organizatora.   

Sekcja 6. Dane osobowe 

6.1 Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez MUVE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 w celu realizacji Konkursu i wydania Nagród Laureatom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101,poz. 926 ze zm.) W celu organizacji Konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem. 

6.2 Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu. 

6.3 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie ograniczało się do danych udostępnionych publicznie w profilu Uczestnika Konkursu w serwisie Facebook.com i będzie obejmowało imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

6.4 Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

Sekcja 7. Prawa Autorskie 

7.1 Akceptując Regulamin, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że: 

a)     posiada pełne, nieograniczone i nieobciążone prawa autorskie do zgłoszonych w Konkursie Prac Konkursowych, 

b)    treści umieszczone w zgłoszonych przez niego Pracach Konkursowych nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego ani dobrych obyczajów, w szczególności nie szerzą nienawiści ani dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej, światopoglądowej, godności oraz nie naruszają dóbr osobistych innych osób, nie mogą być zakwalifikowane jako pornografia nie stanowią zniewagi i pomówienia innych osób, 

c)     zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie naruszają w szczególności cudzych praw autorskich, 

d)    nie udzielono licencji wyłącznej ani niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonych przez Uczestnika Prac Konkursowych za wyjątkiem opisanych w Regulaminie. 

7.2  Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich w związku z uczestnictwem w Konkursie i zgłoszeniem Prac Konkursowych. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi lub Administratorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator lub Administrator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek takiego naruszenia.

Sekcja 8. Uczestnictwo w Konkursie i wykluczenie z Konkursu 

8.1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nienaruszania na zw handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi, Administratorowi oraz jakimkolwiek osobom trzecim. 

8.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub postanowień regulujących funkcjonowanie serwisu Facebook.com, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego a także dobrych obyczajów, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 

8.3. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich. 

8.4. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego powziął takie podejrzenie. 

Sekcja 9. Postępowanie reklamacyjne

9.1.W reklamacji należy wskazać: imię, nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, numer telefonu i dokładny adres, e-mail, jak również opisać zdarzenie, które stanowi przedmiot reklamacji. 

9.2.Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora wskazany w pkt 1.3

9.3.Reklamacje rozpatrywane będą  w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji 

Uczestnik składający reklamację  zostanie powiadomiony pisemnie.


" />

więcej

2018-06-29 | Konkurs

Konkurs "Azeroth of kuchni" - zgarnij kod do bety World of Warcraft: Battle for Azeroth [REGULAMIN]

Weź udział w naszym konkursie i zgarnij kod do bety World of Warcraft: Battle for Azeroth

Konkurs dostępny jest na naszym fanpage na Facebooku - TUTAJ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu „Azeroth od kuchni”

Sekcja 1.  Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Azeroth od kuchni”, zwanym dalej „Konkursem”. 

1.2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polski, z zastrzeżeniem ponadterytorialnego charakteru 

Internetu. 

1.3. Organizatorem Konkursu jest MUVE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 (dalej „Organizator”). 

1.4 Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

1.5 Administratorem Konkursu jest Organizator. 

1.6 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią  promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

1.7 Konkurs trwa: od godz. 14:00 dnia 29.06.2018 r. do godz. 23:59 dnia 01.07.2018 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu”). 

1.8. Konkurs prowadzony jest na stronie https://www.facebook.com/muve.pl (dalej „Strona Konkursu”) na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (dalej: „Regulamin”). 

1.9 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 02.07.2018 w komentarzu pod postem konkursowym. . 

1.10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.com. 

Sekcja 2. Uczestnicy 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być  każda, pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest użytkownikiem serwisu Facebook.com  –  (dalej „Uczestnik”). 

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Administratora, Organizatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

Sekcja 3. Akceptacja Regulaminu 

3.1 Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

a)    posiadanie konta w serwisie Facebook.com; 

b)    akceptacja Regulaminu 

c)    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

3.2 Przez akceptację Regulaminu Użytkownik:

a)     wyraża zgodę na udział w Konkursie; 

b)    oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, jak również, że nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu; 

c)     wyraża zgodę na opublikowanie w komentarzu pod postem konkursowym jego imienia, nazwiska i pseudonimu, widocznego w serwisie Facebook.  

d)     oświadcza, że Praca Konkursowa stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz że przysługują mu wszelkie prawa do Pracy Konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone

e)     oświadcza, że w związku z uczestnictwem w Konkursie nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Serwisu Facebook.com. 

3.3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oraz złożenie oświadczeń i zgód wskazanych wyżej w pkt 3.2 jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

3.4 Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora lub Administratora na piśmie o każdej zmianie swoich danych osobowych. 

3.5 W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi lub Administratorowi z roszczeniami w związku z naruszeniem w skutek zgodnego z licencją, o której mowa w pkt 3.2. pkt d) powyżej korzystania przez Organizatora lub Administratora z Pracy Konkursowej Uczestnika, odpowiednio Organizatorowi lub Administratorowi Konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do takiego Uczestnika.

   

Sekcja 4. Zasady 

4.1  Konkurs polega na rozwiązaniu zadania konkursowego na Stronie Konkursu opublikowanego jako post konkursowy. 

4.2  Zadanie konkursowe  polega na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie: „Która z ras występujących w Azeroth jest twoją ulubioną i dlaczego?” (dalej „Praca Konkursowa”).

4.3   Każdy Uczestnik może w ramach Konkursu przesłać tylko jedną Pracę Konkursową. Jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie. 

4.4. Niedopuszczalne jest przesyłanie Prac Konkursowych, które: a)     zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem,  zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, b)  zawierają treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe, c)  naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste innych osób,  d)   są niezgodne z Regulaminem oraz zawartymi w nim oświadczeniami Uczestnika,  e)   są niezgodne z regulaminem serwisu Facebook.com. 

4.5. Administrator w porozumieniu z Organizatorem zastrzega sobie prawo do usuwania ze Strony Konkursu Prac Konkursowych, o których mowa w pkt 4.4. powyżej. 

4.6. Prace Konkursowe, o których mowa w pkt 4.4. powyżej nie biorą udziału w Konkursie.   

Sekcja 5. Nagrody 

5.1. W Konkursie przewidziano 20 nagród w postaci kodów do wersji beta gry World of Warcraft: Battle for Azeroth (dalej: „Nagrody”) 

5.2 Fundatorem Nagród jest Organizator. 

5.3 Spośród Uczestników, którzy zgłosili swój udział w Konkursie komisja konkursowa powołana przez Organizatora, wyłoni autorów dwudziestu najoryginalniejszych i najbardziej kreatywnych Prac Konkursowych (dalej „Laureaci”). 

5.4 Lista Laureatów zostanie przedstawiona w terminie 02.07.2018 w formie komentarza pod postem konkurosywm. 

5.5.Każdy z Laureatów otrzyma jedną Nagrodę, przy czym Laureat nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody. 

5.6.W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od Nagrody, zostanie ona powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% Nagrody. Część pieniężna Nagrody nie zostanie wypłacona Laureatowi, bowiem podlegać ona będzie odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego. 

5.7. Organizator będzie kontaktował się z Laureatami za pośrednictwem serwisu Facebook.com. 

5.8. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie Uczestników pozostaną w dyspozycji Organizatora.   

Sekcja 6. Dane osobowe 

6.1 Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez MUVE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 w celu realizacji Konkursu i wydania Nagród Laureatom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101,poz. 926 ze zm.) W celu organizacji Konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem. 

6.2 Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu. 

6.3 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie ograniczało się do danych udostępnionych publicznie w profilu Uczestnika Konkursu w serwisie Facebook.com i będzie obejmowało imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

6.4 Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

Sekcja 7. Prawa Autorskie 

7.1 Akceptując Regulamin, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że: 

a)     posiada pełne, nieograniczone i nieobciążone prawa autorskie do zgłoszonych w Konkursie Prac Konkursowych, 

b)    treści umieszczone w zgłoszonych przez niego Pracach Konkursowych nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego ani dobrych obyczajów, w szczególności nie szerzą nienawiści ani dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej, światopoglądowej, godności oraz nie naruszają dóbr osobistych innych osób, nie mogą być zakwalifikowane jako pornografia nie stanowią zniewagi i pomówienia innych osób, 

c)     zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie naruszają w szczególności cudzych praw autorskich, 

d)    nie udzielono licencji wyłącznej ani niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonych przez Uczestnika Prac Konkursowych za wyjątkiem opisanych w Regulaminie. 

7.2  Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich w związku z uczestnictwem w Konkursie i zgłoszeniem Prac Konkursowych. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi lub Administratorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator lub Administrator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek takiego naruszenia.

Sekcja 8. Uczestnictwo w Konkursie i wykluczenie z Konkursu 

8.1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nienaruszania na zw handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi, Administratorowi oraz jakimkolwiek osobom trzecim. 

8.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub postanowień regulujących funkcjonowanie serwisu Facebook.com, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego a także dobrych obyczajów, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 

8.3. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich. 

8.4. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego powziął takie podejrzenie. 

Sekcja 9. Postępowanie reklamacyjne

9.1.W reklamacji należy wskazać: imię, nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, numer telefonu i dokładny adres, e-mail, jak również opisać zdarzenie, które stanowi przedmiot reklamacji. 

9.2.Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora wskazany w pkt 1.3

9.3.Reklamacje rozpatrywane będą  w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji 

Uczestnik składający reklamację  zostanie powiadomiony pisemnie.


" />

więcej

2018-05-22 | Konkurs

Razer na różowo - regulamin konkursu

W naszym konkursie zdobyć możecie czadowy, różowy zestaw sprzętu od Razer! Sprawdźcie więcej na YouTube i Facebook!

Poniżej znajdziecie pełny regulamin konkursu.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu „Razer na różowo”


Sekcja 1.  Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Razer na różowo”, zwanym dalej „Konkursem”. 

1.2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polski, z zastrzeżeniem ponadterytorialnego charakteru 

Internetu. 

1.3. Organizatorem Konkursu jest MUVE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 (dalej „Organizator”). 

1.4 Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

1.5 Administratorem Konkursu jest Organizator. 

1.6 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią  promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

1.7 Konkurs trwa od dnia 22.05.2018 r. do dnia 27.05.2018 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu”). 

1.8. Konkurs prowadzony jest na stronie https://www.facebook.com/muve.pl (dalej „Strona Konkursu”) na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (dalej: „Regulamin”). 

1.9 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 31.05.2018 na profilu Facebook Organizatora. 

1.10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.com. 


Sekcja 2. Uczestnicy 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być  każda, pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest użytkownikiem serwisu Facebook.com  –  (dalej „Uczestnik”). 

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Administratora, Organizatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 


Sekcja 3. Akceptacja Regulaminu 

3.1 Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

a)    posiadanie konta w serwisie Facebook.com; 

b)    akceptacja Regulaminu 

c)    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

3.2 Przez akceptację Regulaminu Użytkownik:

a)     wyraża zgodę na udział w Konkursie; 

b)    oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, jak również, że nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu; 

c)     wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursu imienia, nazwiska i nazwy użytkownika w serwisie Facebook w celu opublikowania listy Laureatów. 

d)     oświadcza, że w związku z uczestnictwem w Konkursie nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Serwisu Facebook.com. 

3.3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oraz złożenie oświadczeń i zgód wskazanych wyżej w pkt 3.2 jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

3.4 Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora lub Administratora na piśmie o każdej zmianie swoich danych osobowych. 

   

Sekcja 4. Zasady 

4.1  Konkurs polega na rozwiązaniu zadania konkursowego na Stronie Konkursu opublikowanego jako post konkursowy. 

4.2  Zadanie konkursowe  polega na oznaczeniu osoby, której, zdaniem Uczestnika, najbardziej przydałby się zestaw sprzętu Razer (Nagroda).

4.3   Każdy Uczestnik może w ramach Konkursu opublikować dowolną liczbę odpowiedzi konkursowych. Jeden Uczestnik może być 

Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie. 

4.4. Niedopuszczalne jest publikowanie odpowiedzi konkursowych, które: a)     zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem,  zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, b)  zawierają treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe, c)  naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste innych osób,  d)   są niezgodne z Regulaminem oraz zawartymi w nim oświadczeniami Uczestnika,  e)   są niezgodne z regulaminem serwisu Facebook.com. 

4.5. Administrator w porozumieniu z Organizatorem zastrzega sobie prawo do usuwania odpowiedzi konkurowych, o których mowa w pkt 4.4. powyżej. 

4.6. Odpowiedzi konkursowe, o których mowa w pkt 4.4. powyżej nie biorą udziału w Konkursie.   


Sekcja 5. Nagrody 

5.1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę w postaci zestawu sprzętu firmy Razer – Mysz, klawiatura, podkładka pod mysz i słuchawki (dalej: „Nagrody”) 

5.2 Fundatorem Nagród jest Organizator. 

5.3 Spośród Uczestników, którzy zgłosili swój udział w Konkursie komisja konkursowa powołana przez Organizatora, wyłoni autora najoryginalniejszego i najbardziej kreatywnego zgłoszenia (dalej „Laureaci”). 

5.4 Lista Laureatów zostanie przedstawiona w terminie do 31.05.2018.

5.5. Laureat nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody. 

5.6.W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od Nagrody, zostanie ona powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% Nagrody. Część pieniężna Nagrody nie zostanie wypłacona Laureatowi, bowiem podlegać ona będzie odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego. 

5.7. Organizator będzie kontaktował się z Laureatami za pośrednictwem serwisu Facebook.com. 

5.8. Podczas odbioru Nagrody Laureat jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Laureata i do pokwitowania jej odbioru. 

5.9. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie Uczestników pozostaną w dyspozycji Organizatora.   


Sekcja 6. Dane osobowe 

6.1 Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez MUVE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 w celu realizacji Konkursu i wydania Nagród Laureatom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101,poz. 926 ze zm.) W celu organizacji Konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem. 

6.2 Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu. 

6.3 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie ograniczało się do danych udostępnionych publicznie w profilu Uczestnika Konkursu w serwisie Facebook.com i będzie obejmowało imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

6.4 Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.


Sekcja 7. Uczestnictwo w Konkursie i wykluczenie z Konkursu 

7.1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nienaruszania na zw handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi, Administratorowi oraz jakimkolwiek osobom trzecim. 

7.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub postanowień regulujących funkcjonowanie serwisu Facebook.com, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego a także dobrych obyczajów, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 

7.3. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich. 

7.4. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego powziął takie podejrzenie. 


Sekcja 8. Postępowanie reklamacyjne

8.1.W reklamacji należy wskazać: imię, nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, numer telefonu i dokładny adres, e-mail, jak również opisać zdarzenie, które stanowi przedmiot reklamacji. 

8.2.Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora wskazany w pkt 1.3

8.3.Reklamacje rozpatrywane będą  w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji 


Uczestnik składający reklamację  zostanie powiadomiony pisemnie.


" />

więcej

2017-10-17 |

Discovery: Gorączka Złota - kompanijna gorączka! (konkurs)

Gorączka złota w Kompanii!

Z okazji premiery gry Discovery: Gorączka Złota w naszej Kompanii zapanowała… gorączka złota!  Chyba wszyscy lubicie ten cenny, błyszczący kruszec, dlatego teraz macie możliwość pomnożyć swoje bogactwo. Nie będzie jednak łatwo – złoto poleje się tylko na jednego śmiałka, który wykaże się umiejętnością szybkiego działania. Gotowi?

W przyszłym tygodniu nagrodzimy osobę, która w niedzielę, 22.10.2017, o godzinie 20:30 będzie prowadziła w tygodniowym rankingu Kompanii. Nie ważne, ile już doświadczenia zdobyliście, wszyscy będą mieli równe szanse, bo liczy się wyłącznie ten jeden tydzień!

Co jest nagrodą? Złoto, dużo złota! Tak dużo, ile tylko zwycięzca zdobędzie doświadczenia liczonego w tygodniowym rankingu (maksymalnie 200 000 złota, co przekłada się na 2000 zł w zniżkach, gadżetach i innych dobrach). Warto więc nie tylko zapewnić sobie prowadzenie, ale też wykonać jak najwięcej misji.

Dla przykładu: w wyznaczonym dniu, o 20:30, prowadzisz w rankingu tygodniowym Kompanii, z wynikiem 120 000 punktów doświadczenia. Przyznajemy Ci za to 120 000 złota, czyli równowartość  1200 zł. Bardziej szczegółowy regulamin znajdziecie poniżej.


Regulamin akcji „Gorączka Złota”


Sekcja 1.  Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji prowadzonej pod nazwą „Gorączka Złota”, zwanej dalej „Akcją”. 

1.2. Akcja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski, z zastrzeżeniem ponadterytorialnego charakteru Internetu. 

1.3. Organizatorem Akcji jest MUVE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 (dalej „Organizator”). 

1.4 Sponsorem nagród w Akcji jest Organizator. 

1.5 Administratorem Akcji jest Organizator. 

1.6 Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią  promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

1.7 Akcja trwa od rozpoczęcia naliczania tygodniowego rankingu Kompanii Muve.pl, do godz. 20:30 dnia 22.10.2017 r. (dalej „Czas Trwania Akcji”). 


Sekcja 2. Uczestnicy 

2.1. Uczestnikiem Akcji może być  każda, pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest członkiem Kompanii Muve.pl i ma w niej aktywne konto.

2.2 W Akcji nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Administratora, Organizatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Akcji, jak również członkowie rodzin tych osób tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 


Sekcja 3. Zasady 

3.1  Akcja polega na zdobyciu jak największej liczby punktów doświadczenia w Kompanii Muve.pl w Czasie Trwania Akcji, a także uzyskaniu pierwszego miejsca w tygodniowym rankingu Kompanii Muve.pl. 

3.2  Zwycięzcą Akcji jest użytkownik, który dnia 22.10.2017 o godzinie 20:30 zajmuje pierwsze miejsce w tygodniowym rankingu Kompanii Muve.pl.


Sekcja 4. Nagrody 

4.1. W Akcji przewidziano 1 nagrodę, której wysokość zależy od uzyskanego doświadczenia w Kompanii Muve.pl w Czasie Trwania Akcji.

4.2 Fundatorem Nagród jest Organizator. 

4.3 Laureat Akcji otrzyma wirtualne złoto (waluta Kompanii Muve.pl), w wysokości równej uzyskanym punktom doświadczenia Kompanii Muve.pl, wskazanym w rankingu tygodniowym Kompanii o godzinie 20:30, dnia 22.10.2017.  

4.4 Wysokość nagrody nie może przekroczyć równowartości 200 000 punktów wirtualnego złota Kompanii Muve.pl. W przypadku przekroczenia tej wartości, Laureat otrzyma dokładnie 200 000 wirtualnego złota.

4.5 Wymienione w punkcie 4.3. wirtualne złoto zostanie przypisane do konta Laureata w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia Akcji. 


Sekcja 5. Postanowienia końcowe

5.1 Organizator dołoży wszelkich starań, by doświadczenie Kompanii Muve.pl było naliczane poprawnie Uczestnikom Akcji. Jednocześnie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne naliczanie w/w doświadczenia.

5.2 W przypadkach spornych decyzja o przyznaniu nagrody konkretnemu Uczestnikowi należy do Organizatora.  

" />

więcej

2017-10-17 |

20 zł na zakupy na Muve.pl z Masterpass - Regulamin

UWAGA! Promocja została zakończona dnia 2017-12-06

Przedstawiamy regulamin zimowej promocji!

Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Odbierz 20zł rabatu przy płatności przez Masterpass” (Promocja).

1.Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu internetowego muve.pl, Muve S.A., ul. Krakowiaków 50, 02-255, Warszawa, (KRS: 0000440351, NIP: 5223001312, REGON: 146396424)

2. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.10.2017 r. o godz. 00:00 i trwa do 31.12.2017 r. do godz.23:59 lub do wyczerpania promocyjnej puli bonów na kolejne zakupy. Organizator poinformuje o wyczerpaniu promocyjnej puli bonów na stronie www.muve.pl. Ilość kodów rabatowych wynosi 5000 kodów rabatowych.

3. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy w wymienionych w pkt. 2 dniach złożyli zamówienie w sklepie www.muve.pl i opłacili zamówienie za pomocą portfela Masterpass (dotyczy tylko płatności dokonanych kartami Mastercard i Maestro).

4. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia. Celem uniknięcia wątpliwości za zamówienie z wykorzystaniem bonu nie będzie przysługiwał kolejny bon na zakupy.

5. Promocja polega na przyznaniu Klientowi jednorazowego bonu na kolejne zakupy o wartości 20 PLN przy czym wartość zamówienia złożonego przez klienta na stroniewww.muve.pl nie może być mniejsza niż 21 PLN. . 6. Promocja dotyczy produktów opublikowanych na stronie: www.muve.pl,

7. Poprawne skorzystanie z Promocji skutkuje otrzymaniem bonu na kolejne zakupy, z zastrzeżeniem pkt. 4..

8. Promocja nie dotyczy płatności przy odbiorze, przelewem, kartą płatniczą z pominięciem portfela Masterpass.

9. W przypadku zmiany formy płatności po złożeniu zamówienia, Klient traci prawo do otrzymania bonu na kolejne zakupy.

10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Klientowi przysługuje bon na kolejne zakupy w muve.pl. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi nie przysługuje otrzymanie bonu na kolejne zakupy.

11. W przypadku nieodebrania paczki przez Klienta, Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania bonu.

12. Klient otrzyma bon na kolejne zakupy po wysłaniu zamówienia uprawniającego do otrzymania bonu. Bon zostanie wysłany w wiadomości e-mail w ciągu 6 dni roboczych (przez co należy rozumieć każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), liczonych od dnia wysyłki zamówienia.

13. Bonu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, ani zbyć do niego praw na rzecz innej osoby.

14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.

15. Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://muve.pl/kompania/aktualnosci/regulaminmasterpass20pln

16. Reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: pomoc@muve.pl

17. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Reklamacje rozpatruje 3-osobowa komisja powołana przez Organizatora.

18. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie e-mailowej o sposobie jej rozpatrzenia.

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu,  przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zm.).

20. W przypadku niewykorzystania całej wartości kuponu, muve.pl nie zwraca Klientowi różnicy. 

21. Promocja Masterpass dotyczy również zamówień pre-orderowych, pod warunkiem, że gra ma swoją premierę przed godziną 23:59 31.12.2017 r.

" />

więcej

2017-09-14 |

Wolfenstein 2: The New Colossus – kontynuacja stalowej tradycji

Premiera Wolfenstein 2: The New Colossus już za nieco ponad miesiąc. W naszej ofercie wraz z grą otrzymacie elegancki steelbook, w którym przechowywać będziecie mogli płytki z grą. Nie tylko doda on uroku każdej półeczce gamingowej, ale też świetnie pasował będzie do steelbooka z poprzedniej odsłony, Wolfenstein: The New Order. Co jednak ciekawe, steelbook Wolfenstein 2: The New Colossus nie jest drugim takim przypadkiem, gdy do gry z serii z charyzmatycznym B.J. Blazkowiczem dodawany jest podobny gadżet. Stalowy box można było również otrzymać w komplecie z… Return to Castle Wolfenstein!

 

Stal po raz pierwszy

Steelbook do Return to Castle Wolfenstein był prawdziwym rarytasem. Edycja, w której był dodawany, w Polsce była bardzo trudno dostępna, sprzedawała ją bodaj tylko jedna sieć sklepów z grami. Dziś steelbook dodawany jest za darmo, wtedy nie było tak lekko – specjalne wydanie gry kosztowało około 250 zł. Zawartość jednak rzucała na kolana. Steelbook wykonany był z grubej, solidnej blachy, z elegancko tłoczonym nie tylko logo, ale również elementami ozdobnikowymi. Utrzymany był w połysku, z logo i tytułem farbowanym na soczysty, czerwony kolor. Cały zestaw wyglądał tak:

 

Stal po raz kolejny

Wolfenstein: The New Order kontynuował chwalebną tradycję zapoczątkowaną przez poprzednika (pomińmy milczeniem Wolfenstein 2009). W Muve.pl do gry dołączaliśmy piękny steelbook, utrzymany w spójnej z grą kolorystyce. Cechował się krwistoczerwonym kolorem, matową powłoką i główną grafiką z gry, świetnie nawiązując do klimatu lat 50-tych i 60-tych. Wolfenstein 2: The New Colossus idzie za ciosem. Tym razem znów dodajemy steelbook, dobrze komponujący się z poprzednią częścią gry. Nie tylko zawiera grafikę kluczowej postaci w najnowszym Wolfensteinie, ale też uzupełniony jest o pakiet podkładek pod napoje. Klimat małego miasteczka lat 60-tych pełną gębą! Dodatki do najnowszej części prezentują się tak:

 


Grę Wolfenstein 2: The New Colossus z ekskluzywnymi bonusami zamówisz w Muve.pl: https://muve.pl/wolfenstein-ii-the-new-colossus

" />

więcej

2017-09-13 |

Od Wolfenstein 3D do Wolfenstein 2: The New Colossus

Premiera Wolfenstein 2: The New Colossus to dobry moment na oddanie się wspomnieniom. Seria Wolfenstein w tym roku kończy 15 lat. Od chwili, gdy pierwsza część serii ujrzała światło dzienne w 1992 roku siłami id Software, branża gier zmieniła się nie do poznania. Nawet najsłabsze smartfony są wielokrotnie mocniejsze niż potężne PC-ty, które odpalały pierwszego „Wolfa”. Przypomnijmy sobie, za co pokochaliśmy przygody B.J. Blazkowicza. Pominiemy przy tym dodatki i liczne fanowskie produkcje, powstałe na bazie cieszących się niesłabnącą popularnością gier.

Wolfenstein 3D

Przez wielu nazywany “pradziadkiem FPS”, Wolfenstein 3D był grą, od której rozpoczął się tryumfalny marsz gatunku ku obecnej popularności. W czasach, gdy ruch postaci w grach FPP (first person perspective) odbywał się skokowo, a oteksturowane obiekty 3D stanowiły luksus, Wolfenstein 3D pozwalał na płynne poruszanie się, oferował szczegółową (jak na tamte czasy) grafikę i niesamowitą oprawę dźwiękową. Charakterystyczne zawołania hitlerowców, ujadanie psów, możliwość jedzenia psiej karmy, by uzupełnić punkty zdrowia, cztery dostępne giwery, a do tego masa tajnych przejść, kryjących za sobą zrabowane skarby nazistów – to wszystko składało się na obraz gry unikalnej, nowatorskiej i świeżej. Co więcej, Wolfenstein 3D, jako prekursor, ustanowił pewne standardy gatunku, na których budowały kolejne produkcje, a których echa odczuwalne są do dzisiaj. No i można było zabić Hitlera… w ogromnym, mechopodobnym pancerzu!

Return to Castle Wolfenstein

Na kontynuację kultowego dzieła id Software trzeba było czekać aż 9 lat. Oczywiste było, że choć znów wcielaliśmy się w B.J. Blazkowicza, imigranta polskiego pochodzenia, nie było szans na powrót do rozgrywki z pierwowzoru. I bardzo dobrze, bo RtCW pokazał, jak należy robić kontynuacje po tylu latach. Gra działała na mocno zmodyfikowanym silniku Quake 3 i była bodaj najlepiej wyglądającą produkcją tamtych lat. Dziś takie smaczki, jak refleksy świetlne na karabinach, krzywizny murów, wrogowie odrzucający w naszą stronę granaty czy przewracający przeszkody terenowe to chleb powszedni, jednak w roku 2001 robiły kolosalne wrażenie. Robili je też przeciwnicy: od zwykłych wrogich żołdaków, przez skąpo odziane SS-manki (piekielnie trudne do wyeliminowania), humanoidalne mutanty (połączenie człowieka i maszyny elektrycznej) czy korzystający z generatorów tesli Superżołnierze. A na końcu wskrzeszony przez samego Heinricha Himmlera legendarny władna germański, Henryk I. To wszystko tworzyło unikalny klimat i niezapomniane przeżycie.

Wolfenstein: Enemy Territory

Enemy Territory było samodzielnym dodatkiem do Return to Castle Wolfenstein, skoncentrowanym na rozgrywkach sieciowych. I znów, jak na serię przystało, znacząco wyprzedzało swoje czasy pod praktycznie każdym względem. Czego tu nie było! Mieliśmy całe kampanie, rozgrywane na kilku mapach po kolei. Na mapach wprowadzono cele do wykonania dla obu drużyn – ich ukończenie decydowało o zwycięstwie, a przeciwnik musiał nam w tym przeszkodzić. Mogliśmy wybierać jedną z kilku dostępnych klas, różniących się umiejętnościami, parametrami i uzbrojeniem. Mogliśmy wreszcie zdobywać doświadczenie z misji na misję. Część z Was pomyśli, że to przecież norma, nic nadzwyczajnego. Pamiętajmy jednak, że był to rok 2003, gdy wciąż królowały tzw. Arena shootery, a szczytem drużynowych rozgrywek sieciowych pozostawał wydany rok wcześniej Battlefield 1942. Co jednak najlepsze, Enemy Territory wydawany był za darmo, bez żadnych jawnych czy ukrytych opłat (o Free-to-Play nikt jeszcze wtedy nie słyszał).

Wolfenstein (2009)

Nowa odsłona cyklu pojawiła się po kolejnych 8 latach od Return to Castle Wolfenstein. Nie posiadająca dodatkowego tytułu, ochrzczona została przez graczy po prostu Wolfensteinem 2009 (od roku, w którym została wydana). Jest to jednocześnie jedyna czarna owca serii. Znowu wcielaliśmy się w B.J Blazkowicza, tym razem starającego się nie dopuścić do wynalezienia przez III Rzeszę nowej broni, Black Sun. Niestety, wiele rzeczy tutaj „nie zagrało”. O ile już od początku w serii pojawiały się motywy okultystyczne, o tyle tutaj było ich zdecydowanie za dużo. Gra była do tego stopnia nimi przesiąknięta, że pozwalała bohaterowi używać mocy „Woalu”, dającej mu dostęp do pola siłowego czy spowalniania czasu. Niektórych przeciwników można było ponadto pokonać wyłącznie w świecie realnym lub „woalowym”. Zabrakło przy tym mocniejszego zakotwiczenia gry w rzeczywistości, przez co stała się dość sztampowym shooterem na granicy science-fiction.

Wolfenstein: The New Order

Ostania wydana dotąd odsłona serii Wolfenstein od momentu pierwszej zapowiedzi budziła niepokój. Po chłodno przyjętym Wolfenstein 2009, gracze byli pełni obaw czy to, co otrzymają, spełni choćby ostrożne nadzieje. Co więcej, pieczę nad marką przejęła Bethesda, która wydała niedawno Fallout 3 – grę powszechnie krytykowaną przez fanów poprzedniczek za zmianę perspektywy, daleko idące uproszczenia, spłycenie świata gry i ogólne odarcie serii z falloutowego klimatu. Na szczęście obawy okazały się niesłuszne. Wolfenstein: The New Order okazał się godnym kontynuatorem kultowej serii, zgrabnie łączących stare z nowym. Jak w dawnych czasach twórcy pozwolili graczowi nosić nieograniczoną liczbę broni, rezygnując z panującej mody na limit dwóch „pukawek” w arsenale. Zdrowie regeneruje się automatycznie tylko do pewnego poziomu i bez używania apteczek się nie obejdzie. Skrypty? Są, ale stosowane sensownie i z umiarem, podobnie jak mechanizmy typu stealth czy brutalne, widowiskowe finishery. Co więcej, w Wolfenstein: The New Order zrezygnowano w większości motywów okultystycznych, zastępując je rozwiniętą techniką i eksperymentami technologicznymi nazistów. Najnowsza odsłona na nowo odnowiła wiarę w serii, zyskując uznanie zarówno starych fanów serii, jak i świeżo upieczonych graczy.

Wolfenstein 2: The New Colossus

Niebawem ukaże się Wolfenstein 2: The New Colossus. Na chwilę obecną dostępne są zapisy z rozgrywki I szereg trailerów fabularyzowanych, utrzymanych w podobnym klimacie, co zapowiedzi poprzedniej odsłony (króluje w nich groteska I pastisz). Choć trudno wyrokować o jakości produkcji, udostępnione materiały sugerują, że twórcy znają i stosują złotą zasadę, by nie naprawiać tego, co nie jest zepsute. Wolfenstein 2: The New Colossus jawi się jako godny następca poprzedniej części gry, nie wynajdujący koła na nowo, jednak budujący na tym, co w Wolfenstein: The New Order „zagrało” i co pokochali w nim gracze na całym świecie. Premiera już 27 października 2017!

Grę Wolfenstein 2: The New Colossus z ekskluzywnymi bonusami zamówisz w Muve.pl: https://muve.pl/wolfenstein-ii-the-new-colossus


" />

więcej

2017-09-12 |

Wolfenstein 2: The New Colossus – Czy III Rzesza mogła wygrać wojnę?

W Wolfenstein 2: The New Colossus (a wcześniej w poprzedniczce – Wolfenstein: The New Order) poznajemy alternatywną wersję historii, w której naziści zwyciężyli w II Wojnie Światowej i zaprowadzili tytułowy „Nowy Porządek” na świecie. To oczywiście fikcja – wszyscy wiemy, jak skończyła się wojna (na szczęście!). Czy jednak przedstawiony w najnowszej odsłonie serii Wolfenstein scenariusz mógłby się ziścić? Okazuje się że…tak! Po początkowych sukcesach nazistom udało się podporządkować ogromną część Europy, a przemysł zbrojeniowy pracował pełną parą. III Rzesza popełniła jednak kilka katastrofalnych dla siebie błędów, które miały ogromny udział w jej upadku. Trzy z nich były jednak najbardziej znaczące.

Nie” dla odrzutowców

W drugiej połowie II Wojny Światowej wojska III Rzeszy cierpiały na ogromne braki w lotnictwie. Luftwaffe zostało zdziesiątkowane, między innymi podczas słynnej Bitwy o Anglię, co z jednej strony praktycznie uniemożliwiło nazistom bezpośredniego ataku na wyspy brytyjskie, a jednocześnie umożliwiło Aliantom wypady nad tereny okupowane przez Rzeszę i niszczenie ważnych ośrodków militarnych i zaopatrzeniowych. Nie wszyscy jednak wiedzą, że naziści mogli zyskać ogromną przewagę w powietrzu jeszcze przed wybuchem wojny, a to dzięki pierwszym myśliwcom korzystającym z napędu odrzutowego – Messerschmitt Me 262. Samolot ten był o ponad 200 km/h szybszy od samolotów alianckich, co czyniło go zabójczym przeciwnikiem. Niestety dla nazistów, został wprowadzony do służby zbyt późno, by mógł odegrać znaczącą rolę. Czemu więc Hitler nie zdecydował się na produkcję tego sprzętu na masową skalę już na początku wojny? Zawiniła pycha i uprzedzenia. Po pierwszych zwycięstwach w Europie Hitler tak mocno uwierzył w potęgę wojsk pancernych i taktykę „wojny błyskawicznej”, że prace nad konstrukcją Messerschmitta zostały zepchnięte na dalszy plan. Zintensyfikowano je dopiero później, gdy naziści zaczęli przegrywać wojnę. Co więcej, Hitler miał za sobą doświadczenia I Wojny Światowej – pozycyjną walkę w okopach, gdzie lotnictwo odgrywało rolę raczej marginalną. Nie miał zaufania do innych, bardziej nowoczesnych form walki. Gdyby III Rzesza odpowiednio wcześniej rozwinęła koncepcję i produkcję Messerschmitt Me 262 możliwe, że scenariusz znany z Wolfenstein: The New Order i Wolfenstein 2: The New Colossus mógłby się ziścić.

Udany fortel

W latach 1943-1944 Alianci planowali akcję na ogromną skalę, mającą na celu odbicie okupowanej Europy kontynentalnej. Hitler wiedział, że w pewnym momencie taki atak musi nastąpić, nie wiedział jednak gdzie. Potencjalnym celem mogło być całe wybrzeże Francji, a nawet Belgii. Ufortyfikowanie całego wybrzeża nie było możliwe, naziści musieli więc zdecydować, gdzie najpewniej nastąpi inwazja. Alianci opracowali sprytny plan, by im w tym przeszkodzić. Polegał on m.in. na tym, by przekonać Hitlera, że lądowanie nastąpi w rejonie Calais, gdzie kanał La Manche jest najwęższy. Skoncentrowano w tym celu dużo wojsk w okolicach tego rejonu, nadawano fałszywe komunikaty radiowe, a nawet spreparowano makiety czołgów, które zwiad nazistów miał zauważyć i potraktować jak realne siły inwazyjne. W konsekwencji, gdy w nocy z 5 na 6 czerwca 1944 roku rozpoczęła się operacja Overlord, III Rzesza nie była odpowiednio przygotowana, a rzeczywisty rejon desantu relatywnie słabo ufortyfikowany.

Mimo to, naziści wciąż mieli możliwość zwyciężyć. Pogoda nie sprzyjała Aliantom, powodując utratę wielu szybowców desantowych i rozproszenie wojsk spadochronowych już po lądowaniu, nie wspominając o chorobie morskiej i osłabieniu żołnierzy, którzy mieli dokonać desantu z morza. Nie udały się również bombardowania i ostrzał wybrzeża przez marynarkę. W tej sytuacji kluczowe było jak najszybsze zdobycie przyczółka na wybrzeżu, pozwalające na przerzut kolejnych sił i zaopatrzenia. W tych kluczowych, pierwszych godzinach inwazji Hitler miał możliwość zepchnąć Aliantów do morza, tym bardziej, że w okolicach stacjonowały doborowe wojska pancerne III Rzeszy. Czemu się to nie stało? Powodem była skomplikowana struktura dowodzenia i… upodobanie Hitlera do późnego wstawania! Wojska pancerne nie mogły ruszyć się ze swoich pozycji bez odpowiednich rozkazów – oddziały nazistowskie nie były w żadnej mierze autonomiczne. Te jednak mogli wydać jedynie ludzie, którzy aktualnie byli nieobecni. Na czele z Hitlerem, który wczesną porą spał, a podwładni obawiali się go budzić, sądząc, że inwazja może być jedynie pozorowana. Gdy okazało się, że nie jest, Alianci zdobyli już silną pozycje na wybrzeżu, a wojska pancerne były zbyt daleko, by zepchnąć ich do morza. I znowu: tylko złe decyzje i nieco szczęścia sprawiło, że scenariusz z Wolfenstein 2: The New Colossus nie spełnił się.

Hu hu ha, zima zła

W Wolfenstein 2: The New Colossus naziści rządzą niepodzielnie. W rzeczywistości jednak musieliby się uporać z innym totalitarnym mocarstwem – ZSRR. Już od początku wojny wiadome było, że przymierze III Rzeszy i Związku Radzieckiego jest jedynie czasowe. Dwóch tyranów na kontynencie to o jednego za dużo – Hitler i Stalin prędzej czy później musieli rzucić się sobie do gardeł. III Rzeszy zależało na tym, by zrobić to jako pierwsi, wyprzedzając ewentualne uderzenie wschodniego sąsiada i ustalając warunki konfliktu. Jak wiemy, pokonali ich w połowie Rosjanie, a w połowie pogoda. Dlaczego Hitler dał się tak prosto podejść? Zawiniły dwa czynniki: porywczość Fuhrera i brak odpowiedniego rozeznania się w klimacie panującym w Europie Wschodniej. Niemieccy żołnierze umierali z zimna lub walczyli z odmrożeniami, gdyż dowództwo nie zapewniło im odpowiednio ciepłych ubrań, pozwalających na przetrwanie w nawet 40-to stopniowym mrozie. Problematyczne okazały się również maszyny. O ile czołgi i inny sprzęt III Rzeszy stanowiły nieraz cud ówczesnej techniki, ich technologiczne skomplikowanie czyniło je bardzo podatnymi na niesprzyjające warunki pogodowe. Sprzęt się psuł, ludzie cierpieli z zimna, a Sowieci zostawiali po sobie spalone połacie terenu, nie pozwalające na uzupełnienie zapasów żywności. Trudno wyrokować, co stałoby się, gdyby III Rzesza opóźniła swoją agresję na ZSRR lub lepiej się do niej przygotowała, ale mogłoby to znacząco wpłynąć na losy wojny.

Wolfenstein: The Real Colossus?

Nietrudno zauważyć, że wizja III Rzeszy zwyciężającej w II Wojnie Światowej nie była wcale tak odległa, jak mogłoby się wydawać. Tylko sporo szczęścia, sprzyjające warunki i nieudolność Hitlera uchroniły nas przed przyszłością ukazaną w Wolfenstein: The New Order i Wolfenstein 2: The New Colossus. No, prawie, bo mechaniczne psy-zabójcy czy ogromne, cybernetyczne mechy to raczej jedynie owoc niezwykłej kreatywności twórców gry.

Grę Wolfenstein 2: The New Colossus z ekskluzywnymi bonusami zamówisz w Muve.pl:

https://muve.pl/wolfenstein-ii-the-new-colossus

" />

więcej

2017-04-28 |

Warhammer 40,000: Dawn of War 3 - konkurs!

Do wygrania czeka Edycja Kolekcjonerska gry Warhammer 40,000: Dawn of War III!


Pierwszy z dwóch warunków, które musicie spełnić, aby wziąć udział w zabawie to zaprojektowanie własnej armii. Zadanie polega na tym, żeby zaprojektować jedno z trzech, do wyboru:

- własny zakon Space Marine
- własny klan orków
- własny craftworld Eldarów z jego armią.

Projekt może zawierać: własny schemat kolorów z prezentacją malowania na zbroi danej armii, historię, zwyczaje, znaki szczególne, ulubione techniki walki i strategie, przywódcę z jego cechami unikalnymi, itd. Tak naprawdę - im bardziej szczegółowo i wizualnie zostaną te rzeczy przedstawione, tym lepiej dla Was :-)

Drugi warunek, który musi zostać spełniony to oczywiście posiadanie aktywnego konta na muve.pl oraz w Kompanii Graczy. Dodatkowo, zgłaszający powinien posiadać na swoim koncie zrealizowane przed dniem 08.05.2017 zamówienie na dowolną grę z serii Warhammer 40,000 (pudełko, DIGITAL, PKK, NPG, edycja kolekcjonerska) i/lub posiadać zrealizowane zamówienie na grę Warhammer 40,000: Dawn of War III (pudełko lub DIGITAL)!


Zgłoszenia konkursowe umieszczajcie w komentarzach pod tym wpisem. Macie czas do godziny 23:59 dnia 20.05.2017. Jury wybierze najciekawsze / nietypowe / najbardziej hardcorowe / najbardziej pomysłowe. Do dzieła!
Regulamin konkursu „Dawn of War 3

Sekcja 1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Dawn of War 3”, zwanym dalej „Konkursem”.

1.2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polski, z zastrzeżeniem ponad terytorialnego charakteru Internetu.

1.3. Organizatorem Konkursu jest MUVE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 (dalej „Organizator”).

1.4 Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.

1.5 Administratorem Konkursu jest Organizator.

1.6 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

1.7 Konkurs trwa: od godz. 12:00 29.04.2017 do godziny 23:59 dnia 20.05.2017 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

1.8. Konkurs prowadzony jest na stronie https://www.muve.pl (dalej „Strona Konkursu”) na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (dalej: „Regulamin”).

1.9 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 03.06.2017 na Stronie Konkursu.

1.10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.com.

Sekcja 2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest użytkownikiem serwisu Facebook.com – (dalej „Uczestnik”).

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Administratora, Organizatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Sekcja 3. Akceptacja Regulaminu

3.1 Warunkiem udziału w Konkursie jest:

a) posiadanie konta w serwisie Facebook.com;

b) akceptacja Regulaminu

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora

3.2 Przez akceptację Regulaminu Użytkownik:

a) wyraża zgodę na udział w Konkursie;

b) oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, jak również, że nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu;

c) wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursu imienia, nazwiska, oraz Pracy Konkursowej w celu opublikowania listy Laureatów Konkursu i Prac Konkursowych.

d) udziela bezpłatnej nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie przez Administratora i Organizatora z Pracy Konkursowej Uczestnika w zakresie jej rozpowszechniania w sieci Internet, w szczególności w serwisie Facebook.com i na stronie internetowej Organizatora do 02.2017 r.

e) oświadcza, że Praca Konkursowa stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz że przysługują mu wszelkie prawa do Pracy Konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone, jak również, że rozporządzenie przez niego Pracą Konkursową po wysłaniu Zgłoszenia nie wpłynie na uprawnienia Organizatora i Administratora wynikające z licencji, o której mowa w pkt d) powyżej.

f) oświadcza, że w związku z uczestnictwem w Konkursie nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Serwisu Facebook.com.

3.3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oraz złożenie oświadczeń i zgód wskazanych wyżej w pkt 3.2 jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

3.4 Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora lub Administratora na piśmie o każdej zmianie swoich danych osobowych.

3.5 W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi lub Administratorowi z roszczeniami w związku z naruszeniem w skutek zgodnego z licencją, o której mowa w pkt 3.2. pkt d) powyżej korzystania przez Organizatora lub Administratora z Pracy Konkursowej Uczestnika, odpowiednio Organizatorowi lub Administratorowi Konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do takiego Uczestnika.

Sekcja 4. Zasady

4.1 Konkurs polega na rozwiązaniu zadania konkursowego na Stronie Konkursu opublikowanego jako post konkursowy.

4.2 Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu zdjęcia, filmu lub grafiki na którym uczestnik przedstawi własny projekt armii ze świata Warhammer 40,000 oraz będzie posiadał na swoim koncie zrealizowane przed dniem 08.05.2017 zamówienie na dowolną grę z serii Warhammer 40,000 (pudełko, DIGITAL, PKK, NPG, edycja kolekcjonerska) i/lub posiadał zrealizowane zamówienie na grę Warhammer 40,000: Dawn of War III (pudełko lub DIGITAL) (dalej „Praca Konkursowa”).

4.3 Każdy Uczestnik może w ramach Konkursu przesłać dowolną liczbę Prac Konkursowych. Jeden Uczestnik może być

Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie.

4.4. Niedopuszczalne jest przesyłanie Prac Konkursowych, które: a) zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, b) zawierają treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe, c) naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste innych osób, d) są niezgodne z Regulaminem oraz zawartymi w nim oświadczeniami Uczestnika, e) są niezgodne z regulaminem serwisu Facebook.com.

4.5. Administrator w porozumieniu z Organizatorem zastrzega sobie prawo do usuwania ze Strony Konkursu Prac Konkursowych, o których mowa w pkt 4.4. powyżej.

4.6. Prace Konkursowe, o których mowa w pkt 4.4. powyżej nie biorą udziału w Konkursie.

Sekcja 5. Nagrody

5.1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę w postaci edycji kolekcjonerskiej do gry wideo Warhammer 40,000: Dawn of War III (PC). (dalej: „Nagrody”)

5.2 Fundatorem Nagród jest Organizator.

5.3 Spośród Uczestników, którzy zgłosili swój udział w Konkursie komisja konkursowa powołana przez Organizatora, wyłoni autora najoryginalniejszej i najbardziej kreatywnej Pracy Konkursowej (dalej „Laureat”).

5.4 Laureat zostanie przedstawiony w terminie: 14 dni od zakończenia konkursu na Stronie Konkursu.

5.5 Laureat nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody.

5.6.W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od Nagrody, zostanie ona powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% Nagrody. Część pieniężna Nagrody nie zostanie wypłacona Laureatowi, bowiem podlegać ona będzie odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

5.7. Organizator będzie kontaktował się z Laureatem drogą mailową lub za pośrednictwem serwisu Facebook.com.

5.8. Podczas odbioru Nagrody Laureat jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Laureata i do pokwitowania jej odbioru.

5.9. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie Uczestników pozostaną w dyspozycji Organizatora.

Sekcja 6. Dane osobowe

6.1 Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez MUVE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 w celu realizacji Konkursu i wydania Nagród Laureatom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101,poz. 926 ze zm.) W celu organizacji Konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem.

6.2 Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu.

6.3 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie ograniczało się do danych udostępnionych publicznie w profilu Uczestnika Konkursu w serwisie Facebook.com i będzie obejmowało imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

6.4 Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

Sekcja 7. Prawa Autorskie

7.1 Akceptując Regulamin, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:

a) posiada pełne, nieograniczone i nieobciążone prawa autorskie do zgłoszonych w Konkursie Prac Konkursowych,

b) treści umieszczone w zgłoszonych przez niego Pracach Konkursowych nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego ani dobrych obyczajów, w szczególności nie szerzą nienawiści ani dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej, światopoglądowej, godności oraz nie naruszają dóbr osobistych innych osób, nie mogą być zakwalifikowane jako pornografia nie stanowią zniewagi i pomówienia innych osób,

c) zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie naruszają w szczególności cudzych praw autorskich,

d) nie udzielono licencji wyłącznej ani niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonych przez Uczestnika Prac Konkursowych za wyjątkiem opisanych w Regulaminie.

7.2 Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich w związku z uczestnictwem w Konkursie i zgłoszeniem Prac Konkursowych. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi lub Administratorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator lub Administrator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek takiego naruszenia.

Sekcja 8. Uczestnictwo w Konkursie i wykluczenie z Konkursu

8.1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nienaruszania na zw handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi, Administratorowi oraz jakimkolwiek osobom trzecim.

8.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub postanowień regulujących funkcjonowanie serwisu Facebook.com, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego a także dobrych obyczajów, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

8.3. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich.

8.4. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego powziął takie podejrzenie.

Sekcja 9. Postępowanie reklamacyjne

9.1.W reklamacji należy wskazać: imię, nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, numer telefonu i dokładny adres, e-mail, jak również opisać zdarzenie, które stanowi przedmiot reklamacji.

9.2.Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora wskazany w pkt 1.3

9.3.Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie.

" />

więcej

muve_small

2017-04-19 |

Social Media & Content Marketing Specialist

Do najważniejszego działu w naszej firmie, poszukujemy samodzielnego specjalisty ds. komunikacji z naszymi Fanami. Jeżeli chcesz współtworzyć najlepszy sklep internetowy dla graczy i fanów cyfrowej rozrywki, oraz realnie mieć wpływ na postrzeganie sklepu przez Klientów, aplikuj na stanowisko:


Social Media & Content Marketing Specialist


Muve.pl to nowoczesny sklep dla graczy i entuzjastów cyfrowej rozrywki. W naszej ofercie znajdują się gry na wszystkie platformy, sprzęt i gadżety dla graczy oraz szeroka kolekcja ebooków, audiobooków i poradników do gier.


Jeżeli posiadasz:

 1. mocną zajawkę grami video (szczególnie na PC)

 2. minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze social media (najlepiej w e-commerce)

 3. zaawansowaną znajomość social media (snapchat, instagram, youtube, facebook)

 4. dobrą znajomość języka angielskiego - docelowo współtworzenie całej strategii social media w sklepach: muve.pl, muve.cz, muve.hu

 5. umiejętność pisania tekstów - “lekkie pióro”, kreatywność oraz poczucie estetyki

 6. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu

 7. bardzo dobra organizacja pracy

 8. proaktywność

 9. umiejętność mierzenia efektów własnej pracy

 10. znajomość Brand24 lub SentiOne


Twój zakres obowiązków:

 1. tworzenie komunikacji w social media

 2. tworzenie lub zlecanie tworzenia contentu (video, foto, posty, teksty)

 3. pisanie tekstów reklamowych, unikalnych treści, opisów produktowych

 4. tworzenie bloga firmowego

 5. tworzenie relacji z imprez branżowych

 6. moderacja komentarzy i angażowanie społeczności

 7. współpraca z działem marketingu, sprzedaży i obsługi Klienta


Mile widziane:


 1. podstawowa znajomość Google Analitycs

 2. znajomość programów graficznych i obróbki video

 3. znajomość programu do zarządania zadaniami - Asana

 4. wyższe wykształcenie na kierunkach związanych z marketingiem/PR

 5. doświadczenie w pracy z kamerą - mamy apetyt na rozwijanie naszych video streamówOferujemy:

 1. umowa o pracę na cały etat w komfortowym biurowcu w dobrej lokalizacji (ul.Krakowiaków 50, Warszawa)

 2. możliwość rozwoju zawodowego w dużym projekcie e-commerce

 3. dostęp do premier gier, wydarzeń branżowych

 4. bezpłatne zajęcia nauki języków m.in. agielskiego, rosyjskegoi, hiszpańskiego

 5. bezpłatne owoce

 6. dofinansowanie do pakietu medycznego i sportowego po okresie próbnym


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)


Aplikacje wysyłajcie na adres: pawel.szymoniak@muve.pl w temacie: social media specialist
Mile widziane portfolio


" />

więcej