POLITYKA COOKIES


 1. W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są lub mogą być Państwa dane osobowe?
 2. Ważne definicje
 3. Kogo dotyczy niniejsza Polityka cookies?
 4. Kto jest Administratorem danych osobowych?
 5. Dane kontaktowe do Administratora danych
 6. Inspektor Ochrony Danych.
 7. Kto jest organem nadzorczym?
 8. Informacje o współadministrowaniu
 9. Jakie pliki cookies są stosowane?
 10. Operacyjne, techniczne i optymalizujące pliki cookies
 11. Stosowanie analitycznych, profilujących, śledzących plików cookies.
 12. Stosowanie skryptów stron trzecich
 13. Pliki cookies innych stron
 14. Jak zarządzać plikami cookies?
 15. Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)
 16. Ujawnianie danych osobowych
 17. Realizacja praw osób, których dane dotyczą
 18. Ocena skutków dla ochrony danych (czyli DPIA)1. W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są lub mogą być Państwa dane osobowe?


Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone między innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016[1] r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), Ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku (dalej UODO[2]) oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym (Ustawa prawo telekomunikacyjne[3]).2. Ważne definicje


 • Dane osobowe”  - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 • Pliki cookies” - Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili przeglądania strony internetowej,
 • Strona internetowa” – serwis dostarczany pod linkiem https://muve.pl/,
 • Przetwarzanie”  - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 • Administrator” – lub Administrator danych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania,
 • Współadministrator” – współadministrowanie występuje w chwili, gdy co najmniej dwóch Administratorów danych wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni współadministratorami,
 • Strona trzecia” - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe,
 • Organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie,
 • Zgoda” – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych,
 • Profilowanie” - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 • Polityka Cookies” – informacje dotyczące zastosowania plików cookies na stronie internetowej prowadzonej przez Administratora danych. Polityka cookies dostępna jest na stronie internetowej Administratora danych. Pliki cookies mogą należeć do Administratora danych lub do stron trzecich,
 • RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): https://uodo.gov.pl/pl/404


3. Kogo dotyczy niniejsza Polityka cookies?

Niniejsza Polityka cookies (dalej PC) dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, użytkowników serwisu, zebranych z wykorzystaniem plików cookies na stronie lub podstronach internetowych należących do Administratora danych.4. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Informujemy, iż Administratorem danych jest Muve S.A., ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa, Polska, KRS: 440351.5. Dane kontaktowe do Administratora danych

Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować do Administratora danych pocztą tradycyjną na w/w adres lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].  


6. Inspektor Ochrony Danych


Informujemy, iż Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. do Administratora danych pocztą tradycyjną na w/w adres lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].


7. Kto jest organem nadzorczym?


Informujemy, iż organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kontakt do organu nadzorczego dostępny jest pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,


8. Informacje o współadministrowaniu


 • Informujemy, iż Administrator danych prowadzi na Facebook (dalej FB) fanpage lub inne dedykowane fanpage. Informujemy, w związku z prowadzeniem fanpage na FB zachodzi współadministrowanie (art. 26 RODO). Współadministratorami w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na fanpage są lub mogą być:

  1)  Muve S.A., ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa, Polska, KRS: 440351,
  2)  Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,
 • Informujemy, iż współadministratorzy dokonali wspólnych uzgodnień. Informacje o współadministrowaniu dostępne są pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/controller
 • Informujemy, iż niezależnie od podjętych pomiędzy współadministratorami uzgodnień, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego z Administratorów danych odrębnie,
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
  1)   Informujemy, iż Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe do Administratora danych wskazane zostały powyżej w niniejszej Polityce Prywatności,
  2)  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych z ramienia Facebook Ireland Limited dostępne są pod linkiem:  https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 • Informujemy, iż w związku z wystąpieniem współadministrowania, organami nadzorczymi właściwymi dla Administratorów danych są:

  1)  dla MUVE S.A. - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kontakt do organu nadzorczego dostępny jest pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
  2)  dla Facebook Ireland Limited - Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Ireland: https://www.dataprotection.ie/


9. Jakie pliki cookies są stosowane?


Na stronie i podstronach serwisu Administratorów danych są lub mogą być używane następujące rodzaje plików cookie:

1) techniczne, operacyjne, optymalizujące nawigację i wyświetlanie umieszczonych na stronie internetowej treści,
2) analityczne, profilujące, śledzące,
3) pliki cookies stron trzecich,
4) pliki cookies innych stron.10. Operacyjne, techniczne i optymalizujące pliki cookiesInformujemy, iż Administrator danych stosuje na stronie internetowej operacyjne, techniczne i optymalizujące pliki cookies opisane poniżej. Informujemy, iż w przypadku poniższych plików cookies podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratorów danych. Informujemy, iż za prawnie uzasadniony interes Administratorów danych uważa się działania opisane poniżej:


Lp.

Nazwa pliku cookie

Opis

Okres ważności

1.

_Secure-3PAPISID

Służy to uruchomienia playera filmów osadzonych na Youtube

2 lata

2.

VISITOR_INFO1_LIVE

Służy to uruchomienia playera filmów osadzonych na Youtube

6 miesięcy

3.

_Secure-3PSIDCC

Służy to uruchomienia playera filmów osadzonych na Youtube

rok

4.

LOGIN_INFO

Służy to uruchomienia playera filmów osadzonych na Youtube, sprawdza czy użytkownik jest zalogowany do youtube

2 lata

5.

SAPISID

Służy to uruchomienia playera filmów osadzonych na Youtube

2 lata

6.

SSID

Służy to uruchomienia playera filmów osadzonych na Youtube

2 lata

7.

HSID

Służy to uruchomienia playera filmów osadzonych na Youtube

2 lata

8.

SID

Służy to uruchomienia playera filmów osadzonych na Youtube

2 lata

9.

PREF

Służy to uruchomienia playera filmów osadzonych na Youtube

2 lata


11. Stosowanie analitycznych, profilujących, śledzących plików cookies


Informujemy, iż Administrator danych stosuje na stronie internetowej analityczne, profilujące, śledzące pliki cookies opisane poniżej. Informujemy, iż w przypadku poniższych plików cookies, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. Informujemy, iż wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie będzie oznaczało niezastosowanie plików cookies w celach, w jakich zostały one przewidziane. Wycofanie udzielonej zgody na analityczne, profilujące, śledzące pliki cookies odbywa się poprzez ich usunięcie w przeglądarce internetowej:


Lp.

Nazwa pliku cookie

Nazwa

Opis

Okres ważności

1.

_scid

Hotjar

Plik niezbędny do działania aplikacji hotjar, wyświetlającej ankiety dla klientów i generującej narzędzia analityczne np. Heatmapy

Rok

2.

_BEAMER_LAST_UPDATE_zeKLgqli17986

Hotjar

Plik niezbędny do działania aplikacji hotjar, wyświetlającej ankiety dla klientów i generującej narzędzia analityczne np. Heatmapy

Rok

3.

_BEAMER_FIRST_VISIT_zeKLgqli17986

Hotjar

Plik niezbędny do działania aplikacji hotjar, wyświetlającej ankiety dla klientów i generującej narzędzia analityczne np. Heatmapy

8 lat

4.

OptanonConsent

Hotjar

Plik niezbędny do działania aplikacji hotjar, wyświetlającej ankiety dla klientów i generującej narzędzia analityczne np. Heatmapy

rok

5.

_hjid

Hotjar

Plik niezbędny do działania aplikacji hotjar, wyświetlającej ankiety dla klientów i generującej narzędzia analityczne np. Heatmapy

11 miesięcy

6.

ajs_anonymous_id

Hotjar

Plik niezbędny do działania aplikacji hotjar, wyświetlającej ankiety dla klientów i generującej narzędzia analityczne np. Heatmapy

rok

7.

_fbp

Hotjar

Plik niezbędny do działania aplikacji hotjar, wyświetlającej ankiety dla klientów i generującej narzędzia analityczne np. Heatmapy

3 miesiące

8.

_hjTLDTest

Hotjar

Plik niezbędny do działania aplikacji hotjar, wyświetlającej ankiety dla klientów i generującej narzędzia analityczne np. Heatmapy

sesja

9.

_ga

Hotjar

Plik niezbędny do działania aplikacji hotjar, wyświetlającej ankiety dla klientów i generującej narzędzia analityczne np. Heatmapy

2 lata

10.

_gcl_au

Hotjar

Plik niezbędny do działania aplikacji hotjar, wyświetlającej ankiety dla klientów i generującej narzędzia analityczne np. Heatmapy

2 miesiące

11.

_hjKB

Hotjar

Plik niezbędny do działania aplikacji hotjar, wyświetlającej ankiety dla klientów i generującej narzędzia analityczne np. Heatmapy

rok

12.

_BEAMER_USER_ID_zeKLgqli17986

Hotjar

Plik niezbędny do działania aplikacji hotjar, wyświetlającej ankiety dla klientów i generującej narzędzia analityczne np. Heatmapy

8 miesięcy

13.

ajs_user_id

Hotjar

Plik niezbędny do działania aplikacji hotjar, wyświetlającej ankiety dla klientów i generującej narzędzia analityczne np. Heatmapy

rok

14.

DSID

Google Analytics

Plik niezbędny do działania aplikacji Google Analytics, związany z systemem DoubleClick

tydzień

15.

IDE

Google Analytics

Plik niezbędny do działania aplikacji Google Analytics, związany z systemem DoubleClick

9 miesięcy

16.

RUL

Google Analytics

Plik niezbędny do działania aplikacji Google Analytics, związany z systemem DoubleClick

8 miesięcy

17.

_ga

Google Analytics

Pozwala na śledzenie użytkownika za pomocą Google Analytics

2 lata

18.

presence

Facebook

Plik przekazujący informacje anonimizowane o użytkowniku do Facebook’a

sesja

19.

xs

Facebook

Plik przekazujący informacje anonimizowane o użytkowniku do Facebook’a

rok

20.

m_pixel_ratio

Facebook

Plik przekazujący informacje anonimizowane o użytkowniku do Facebook’a

sesja

21.

c_user

Facebook

Plik przekazujący informacje anonimizowane o użytkowniku do Facebook’a

rok

22.

datr

Facebook

Plik przekazujący informacje anonimizowane o użytkowniku do Facebook’a

2 lata

23.

spin

Facebook

Plik przekazujący informacje anonimizowane o użytkowniku do Facebook’a

1 dzień

24.

fr

Facebook

Plik wykorzystywany przez Facebook do działalności marketingowej, pobiera dane o użytkownikach (anonimizowane)

3 miesiące

25.

usida

Facebook

Plik przekazujący informacje anonimizowane o użytkowniku do Facebook’a

sesja

26.

_fbp

Facebook

Plik przekazujący informacje anonimizowane o użytkowniku do Facebook’a

3 miesiące

27.

cppo

Facebook

Plik przekazujący informacje anonimizowane o użytkowniku do Facebook’a

1 dzień

28.

sb

Facebook

Plik przekazujący informacje anonimizowane o użytkowniku do Facebook’a

2 lata

29.

wd

Facebook

Plik przekazujący informacje anonimizowane o użytkowniku do Facebook’a

1 tydzień

30.

1P_JAR

Google Analytics

Przekazuje dane o ruchu na stronie oraz konwersji do Google Analytics

1 miesiąc

31.

NID

Google Analytics

Przekazuje dane użytkownika do Google Analytics o w szczególności o wybranym języku, ilości produktów na stronie

182 dni

32.

SAPSID

Google Analytics

Przekazuje dane użytkownika do Google Analytics o w szczególności o wybranym języku, ilości produktów na stronie

2 lata

33.

HSID

Google Analytics

Przekazuje dane użytkownika do Google Analytics o w szczególności o wybranym języku, ilości produktów na stronie

2 lata

34.

SID

Google Analytics

Przekazuje dane użytkownika do Google Analytics o w szczególności o wybranym języku, ilości produktów na stronie

2 lata

35.

CONSENT

Google Analytics

Przekazuje dane użytkownika do Google Analytics o w szczególności o wybranym języku, ilości produktów na stronie

20 lat

36.

HSID

Google Analytics

Przekazuje dane użytkownika do Google Analytics o w szczególności o wybranym języku, ilości produktów na stronie

2 lata

37.

SIDCC

Google Analytics

Plik chroni dane użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem

1 dzień

38.

APISID

Google Analytics

Przekazuje dane użytkownika do Google Analytics o w szczególności o wybranym języku, ilości produktów na stronie

2 lata


12. Stosowanie skryptów stron trzecich


Informujemy, iż Administrator danych stosuje na stronie internetowej skrypty stron trzecich. Informujemy, iż w przypadku poniższych skryptów, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. Informujemy, iż wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie będzie oznaczało niezastosowanie skryptów w celach, w jakich zostały one przewidziane. Wycofanie udzielonej zgody na skrypty stron trzecich odbywa się poprzez ich usunięcie w przeglądarce internetowej:


Lp.

Nazwa

Opis

1.

Google Analytics

 Google Analytics - aplikacja analityczna, śledząca ruch na stronie, pozwalająca poprawiać doświadczenie użytkownika (https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be)

2.

Youtube

Youtube - player pozwalający odtwarzać wideo zamieszczone na serwisie Youtube (https://www.youtube.com/t/terms)

3.

Google Ads

Google Ads - aplikacja analityczna środowiska Google Ads, przekazująca informację o ruchu na stronie oraz o składanych zamówieniach

(https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be)

4.

Pixel Facebook

Pixel Facebook pozwalający śledzić ruch na stronie, przekazujący anonimizowane informacje o użytkowniku do Facebook'a (https://www.facebook.com/legal/terms)

5.

Edrone

Aplikacja śledząca, ułatwiająca wysyłanie do zapisanych subskrybentów wiadomości przypominających o zamówieniu lub produktach podobnych poszukiwanych (https://edrone.me/pl/)

6.

Edrone

Umożliwia wyświetlenie użytkownikowi wiadomości z prośbą o zapisanie się do bazy newsletterowej (https://edrone.me/pl/)

7.

Hotjar

Aplikacja analityczna, umożliwiająca wyświetlanie ankiet użytkownikom, generowanie map ciepła poprawiania jakości strony internetowej

(https://www.hotjar.com/)


13. Pliki cookies innych stron


Na niektórych stronach lub podstronach należących do Administratora danych mogą być zastosowane pliki cookies innych stron, mogą również być wyświetlane treści pochodzące od podmiotów zewnętrznych, takich jak, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter. Aby móc obejrzeć treści podmiotów zewnętrznych, użytkownik musi najpierw zaakceptować ich szczegółowe warunki. Częścią tych warunków jest polityka dotycząca plików cookie, nad którą Administrator danych nie ma kontroli i nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zebranych za pośrednictwem plików cookies tych stron:15. Jak zarządzać plikami cookies?


Plikami cookie można swobodnie zarządzać i można je usuwać. Poszczególne przeglądarki lub urządzenia mogą oferować ustawienia, które pozwalają wybrać, czy pliki cookie przeglądarki mają być ustawione, a także umożliwiają ich usunięcie. Ustawienia te różnią się w zależności od przeglądarki, a producenci mogą w dowolnej chwili zmienić zarówno ustawienia, które udostępniają, jak i sposób ich działania. Dodatkowe informacje na temat ustawień oferowanych przez poszczególne przeglądarki można znaleźć na stronach, do których prowadzą poniższe linki:16. Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)


 1. Informujemy, iż w związku z wykorzystaniem na stronie internetowej plików cookies, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem plików cookies mogą być przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
 2. Informujemy, iż z przekazywaniem danych osobowych poza EOG może wiązać się ryzyko niezapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa danych osobowych,
 3. Wykaz podmiotów, które mogą przekazywać dane osobowe poza EOG, które mogą nie zapewnić wystarczającej ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO:


Lp.

Nazwa podmiotu

Link do informacji

Mogące powstać negatywne skutki dla podmiotu danych

1.

Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

2.

YouTube

https://www.youtube.com/t/terms

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

3.

Google

https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

4.

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

5.

Twitter

https://twitter.com/en/tos#intlTerms

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

6.

Google Maps

https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne17. Ujawnianie danych osobowych


Informujemy, iż dane osobowe są ujawniane odbiorcom danych. Kategoriami odbiorców są podmioty, które świadczą usługi w zakresie wsparcia IT, rozwiązań teleinformatycznych na poziomie software i hardware, marketingu, agencje reklamowe, agencje marketingowe, z którymi Administrator danych zawarli umowy powierzenia w oparciu o art. 28 RODO. Wykaz podmiotów, którym powierza się dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą.

18. Realizacja praw osób, których dane dotyczą


Informujemy o prawie do żądania od Administratorów danych realizacji następujących praw:

1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo do usunięcia danych osobowych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) prawo od przenoszenia danych,
7) prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych,
8) prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (https://uodo.gov.pl/pl/83/155).


Informujemy, iż ze względu na poszczególne cele przetwarzania wymiennie w niniejszej Polityce Cookies, realizacja praw osób, których dane dotyczą może być w całości lub w części ograniczona np. ze względu na obowiązujące przepisy prawa, które obligują Administratora danych do ich przetwarzania. Zapytania w sprawie realizacji praw i wolności osób, których dane dotyczą należy kierować na adres do korespondencji wskazany w niniejszej Polityce cookies lub na adres e-mail: [email protected].    


19. Ocena skutków dla ochrony danych (czyli DPIA) 1. Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator danych przed rozpoczęciem przetwarzania dokonują oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych,
 2. Informujemy, iż w związku z wykorzystaniem na www analitycznych, profilujących plików cookies, skryptów stron trzecich, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem w/w plików cookies mogą być przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, dane państwo może nie zapewnić wystarczających ochrony danych osobowych, może nie zapewnić realizacji przysługujących na gruncie RODO praw, może dojść do naruszenia ochrony danych osobowych. Informujemy, iż z przekazywaniem danych osobowych poza EOG może wiązać się wysokie ryzyko niezapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa dla przetwarzanych danych osobowych,
 3. Wykaz podmiotów, które mogą przekazywać dane osobowe poza EOG, które mogą nie zapewnić wystarczającej ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO:


Lp.

Nazwa podmiotu

Link do informacji

Mogące powstać negatywne skutki dla podmiotu danych – ryzyko związane z transferem danych osobowych poza EOG

              1.

Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

              2.

YouTube

https://www.youtube.com/t/terms

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

              3.

Google

https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

              4.

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

              5.

Twitter

https://twitter.com/en/tos#intlTerms

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

6.

Google Maps

https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne