Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI MUVE             

                            

Polityka Prywatności:

W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są lub mogą być Państwa dane osobowe?  2

Ważne definicje. 2

Kogo dotyczy niniejsza Polityka Prywatności?. 3

Kto jest Administratorem danych osobowych?. 3

Dane kontaktowe do Administratora danych.. 3

Inspektor Ochrony Danych.. 4

W jakich celach są lub mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?. 4

Ujawnianie danych osobowych.. 7

Przekazywanie Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG) 8

Jak długo, zgodnie z zasadą czasowości, będą przetwarzane dane osobowe?. 9

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?. 11

Kto jest organem nadzorczym?. 12

W jakich okolicznościach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy?. 12

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu   14

Jakie jest źródło pochodzenia danych?. 14

Jaki zakres danych osobowych jest przetwarzany?. 15

Jak zabezpieczamy dane osobowe?. 15

Przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych    15

Współadministratorzy i współadministrowanie danymi osobowymi 16

Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą   17

Powiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych.. 17

W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są lub mogą być Państwa dane osobowe?

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone między innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016[1] r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), Ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku (dalej UODO[2]) oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym.

Ważne definicje

 1. Administrator” – lub Administrator danych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania,
 2. Współadministrator” – zgodnie z art. 26 RODO oznacza dwóch lub więcej Administratorów danych, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
 3. Dane osobowe”  - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 4. Przetwarzanie”  - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 5. Odbiorca” - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią,
 6. Podmiot przetwarzający” - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora,
 7. Państwo trzecie” – podmiot poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), któremu ujawnia się dane osobowe,
 8. Regulamin” – Regulamin Serwisu Internetowego www.muve.pl (dalej MUVE) dostępny pod linkiem: https://muve.pl/zobacz-takze/regulamin,
 9. Polityka Prywatności” – niniejszy dokument, przedstawiający informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z zakresem merytorycznym wskazanym w art. art. 13 RODO – klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych,
 10. Polityka Cookies” – informacje dotyczące zastosowania plików cookies przez Administratora danych dostępne są pod linkiem: https://muve.pl/zobacz-takze/informacje-o-cookies  

Kogo dotyczy niniejsza Polityka Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób występujących z ramienia osób prawnych, tj. osób wyznaczonych do reprezentacji osoby prawnej, pełnomocników, pracowników lub/i współpracowników występujących z ramienia osoby prawnej.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Zgodnie z art. 13 RODO[3], czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż Administratorem danych jest MUVE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków nr 36, 02 – 255 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, numer NIP: 522-300-13-12, zwana dalej „MUVE”.

Dane kontaktowe do Administratora danych

Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować za pośrednictwem dostępnego na stronie internetowej formularza kontaktowego i dostępnego pod linkiem: https://muve.pl/pomoc/kontakt  lub za pośrednictwem Infolinii pod numerem telefonu +48 22 574 25 90 (informujemy, że infolinia jest czynna o poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00), na dedykowany adres e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną na w/w adres do korespondencji.

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, iż Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

W jakich celach są lub mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są lub mogą być:

1.       NDA - dane osobowe przetwarzane w związku z przygotowaniem, zawarciem oraz realizacją postanowień umowa o zachowaniu poufności (NDA). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) w przypadku osób fizycznych: art. 6 ust. 1 lit. b), f) RODO; b) w przypadku osób prawnych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych osób fizycznych oraz osób fizycznych reprezentujących lub występujących z ramienia osobowy prawnej, za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych uważa się: a) przetwarzanie w celu przygotowania, zwarcia oraz realizacji postanowień umowy o zachowaniu poufności (NDA); b) przetwarzanie w celach związanych z dociekaniem pomiędzy stronami umowy roszczeń z tytułu wykonania postanowień umowy (NDA) – jeżeli będzie miało to zastosowanie – za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych uznaje się przetwarzanie danych osobowych w celu dociekania roszczeń z tytułu realizacji postanowień zawartej umowy (NDA); c) przetwarzanie do wewnętrznych celów zarządczych – za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych uważa się sprawowanie kontroli oraz archiwizacji dokumentacji w związku z zawarciem umowy,

 1. Umowa - dane osobowe przetwarzane w związku z przygotowaniem, zawarciem oraz realizacją postanowień umowy). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) w przypadku osób fizycznych: art. 6 ust. 1 lit. b), f) RODO; b) w przypadku osób prawnych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, osób fizycznych reprezentujących lub występujących z ramienia osobowy prawnej, za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych uważa się: a) przetwarzanie w celu przygotowania, zwarcia oraz realizacji postanowień umowy; b) przetwarzanie w celu dokonania rozliczeń finansowych – działania związane z monitorowaniem i regulowaniem płatności; c) przetwarzanie w celach związanych z dociekaniem pomiędzy stronami umowy roszczeń z tytułu wykonania postanowień umowy – jeżeli będzie miało to zastosowanie - za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych uznaje się przetwarzanie danych osobowych w celu dociekania roszczeń z tytułu realizacji postanowień zawartej umowy; d) przetwarzanie do wewnętrznych celów zarządczych – za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych uważa się sprawowanie kontroli oraz archiwizacji dokumentacji w związku z zawarciem umowy,
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu przygotowania oraz przedstawienia oferty w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą; b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych. Za prawnie uzasadniony interes uznaje się wiążącą strony relację w tym relację biznesowa, trwającą umowę z osobą, której dane dotyczą oraz przetwarzanie danych w celach wewnętrznych administracyjnych, również w odniesieniu do realizacji praw osób, których dane dotyczą w związku z możliwością realizacji prawa osób, których dane dotyczą i przewidzianych przepisami prawa (np. udokumentowanie wycofania udzielonej zgody),
 3. W celu dokonania rejestracji w Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu (https://muve.pl/zobacz-takze/regulamin) – dane osobowe w zakresie adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji postanowień wynikających z Regulaminu. W przypadku dokonania rejestracji przy wykorzystaniu konta Użytkownika w portalu społecznościowym Facebook MUVE, informujemy, iż za pośrednictwem Facebook pobierane są wyłącznie dane w zakresie niezbędnym do rejestracji i korzystania z Konta,
 4. W celu realizacji postanowień w związku z zawarciem i realizacją postanowień umowy w postaci Regulaminu (https://muve.pl/zobacz-takze/regulamin). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji postanowień wynikających z Regulaminu,
 5. W celu dokonania logowania do dedykowanego konta - dane osobowe w zakresie adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji postanowień wynikających z Regulaminu,
 6. W celu realizacji złożonego zamówienia i dokonania przesyłki zamówionego produktu – dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres do realizacji przesyłki (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), punkt odbioru zamówienia - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji postanowień wynikających z Regulaminu,
 7. W celu dokonania i monitorowania płatności w związku ze złożonym zamówieniemdane osobowe w zakresie imię, nazwisko, nr zamówienia, nr konta bankowego, nazwa banku, nr kanty kredytowej, nr transakcji, nr vouchera, bony lub kod rabatowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji postanowień wynikających z Regulaminu oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu spełnienia przez Administratora danych obowiązku wynikającego z przepisów prawa w związku z dokonaniem płatności w wyniku złożonego zamówienia,
 8. W celu wystawienia oraz przesłania, w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w wersji papierowej na wskazany adres do korespondencji, dowodu zakupu (paragon, faktura VAT) – dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, adres do wysyłki, NIP - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji postanowień wynikających z Regulaminu oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu spełnienia przez Administratora danych obowiązku wynikającego z przepisów prawa w związku z dokonaniem płatności w wyniku złożonego zamówienia,
 9.  W celu rozpatrzenia rękojmi lub reklamacji zgodnie z Regulaminem – dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji postanowień wynikających z Regulaminu oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu spełnienia przez Administratora danych obowiązku wynikającego z przepisów prawa w związku z realizacją zamówienia,
 10. W celu udzielenie odpowiedzi na otrzymywane pytania (korespondencja) – dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej MUVE lub drogą elektroniczną w postaci połączenia głosowego – dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, e-mail – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w związku realizacją postanowień wynikających z Regulaminu lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora danych, polegających na udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania przed zawarciem umowy w postaci Regulaminy,
 11. W celu wysyłania informacji handlowych[4] (np. w postaci Newsletter) drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego[5] drogą telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług – dane osobowe w zakresie adres e-mail, numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą, lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych. Za prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych uważa się wiążącą strony umowę zawartą w postaci Regulaminu oraz trwającą relację biznesową. Informujemy o prawie wycofania udzielonej zgody lub o zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w każdym czasie, bez wpływu na realizację postanowień wynikających z Regulaminu,
 12. W związku z prowadzonym przez Administratora danych forum internetowego dostępnego pod adresem: https://forum.muve.pl/ - dane osobowe w zakresie nick, pseudonim, imię, nazwisko, login, hasło, wizerunek w formie zdjęcia, avatar (awatar), informacje podawane w komentarzach - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w związku realizacją postanowień wynikających z Regulaminu oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona poprzez umieszczenie na swoim profilu na forum internetowym wizerunku w postaci zdjęcia. Informujemy, iż umieszczenie danych osobowych w postaci zdjęcia ma charakter dobrowolny i pozostaje w pełni do decyzji Użytkownika forum internetowego,

14.   W celu przeprowadzenia badania satysfakcji Użytkownika w formie ankieta satysfakcji w formie elektronicznej lub za pośrednictwem kontaktu bezpośredniego (telefonicznie – połączenie głosowe) w odniesieniu do oferowanych produktów, usług, realizacji postanowień Regulaminu - dane osobowe w zakresie e-mail lub nr telefony – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – parawanie uzasadniony interes Administratora danych, gdzie poprzez prawnie uzasadniony interes rozumie się wiążącą strony umowę lub relację biznesową. Informujemy, iż w przypadku wyrażonej zgody, o prawie do jej wycofania w każdym czasie, bez pływu na inne postanowienia wynikające z Regulaminu. W przypadku prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, informujemy o prawie do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w każdym czasie bez pływu na inne postanowienia wynikające z Regulaminu,

 1. W celu realizacji proponowanych przez Administratora danych programów lojalnościowych – wówczas informacje dot. przetwarzania danych osobowych będą dostępne w dedykowanych zapisach związanych z realizacją programów lojalnościowych,
 2. Dane osobowe osób fizycznych w tym osób fizycznych występujących z ramienia osób prawnych przetwarzane w celu weryfikacji list sankcyjnych publikowanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Unię Europejską, Stany Zjednoczone Ameryki (takich jak Urząd ds. Kontroli Aktywów) oraz Chińskiej Republiki Ludowej (m.in. Ludowy Bank Chin, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwo Handlu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych) oraz krajowe listy sankcyjne prowadzone przez organy do tego wyznaczone – zakres danych osobowych opublikowanych na listach sankcyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: (1) w przypadku osób fizycznych - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; (2) w przypadku osób prawnych (osoby fizyczne występujące z ramienia osób prawnych) - 6 ust. 1) lit. c) RODO,
 3. W innych celach, przy czym treść art. 12 oraz art. 13 RODO zostanie wówczas przedstawiona indywidulanie, do danego celu przetwarzania.

Ujawnianie danych osobowych

Informujemy, iż dane osobowe mogą być:

 1. Ujawniane organom publicznym, państwowym na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Skarby, Policja Sąd, lub inne organy/podmioty publiczne),
 2. Ujawniane danych osobowych odbiorcom danych, współpracujących z Administratorem danych w celu realizacji postanowień Regulaminu:

a)      Paczkomaty InPost (https://inpost.pl/),

b)      Kurier DPD (https://www.dpd.com/pl/pl/),

c)       Paczka w Ruchu (https://www.paczkawruchu.pl/),

d)     Kurier UPS (https://www.ups.com/pl/pl/Home.page),

e)      Poczta Polska (https://www.poczta-polska.pl/)

f)       Paysafecard (https://www.paysafecard.com/pl-pl/),

g)      PayU S.A. (https://poland.payu.com/),

h)      Bank (instytucja finansowa) Administratora danych,

Informujemy, iż wyżej wymienione podmioty, którym ujawnia się dane osobowe mogą ulegać zmianie. Aktualny wykaz podmiotów dostępny jest na każde żądanie osoby, której dane dotyczą.

 1. Informujemy, iż dane osobowe mogą być lub są powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RODO (Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, procesor). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi określone w RODO i wdrożyły odpowiedzenie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Kategoriami odbiorców są lub mogą być podmioty świadczące usługi w obszarze IT, księgowości, rozliczeń podatkowych, usług prawnych. Wykaz podmiotów, którym ujawnia się dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 2. Informujemy, iż dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w Rozdziale V RODO:

Przekazywanie Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)

1)      na postawie art. 45 RODO - przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony,

2)      na podstawie art. 46 RODO - przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym z zastosowaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską,

 1. Informujemy, iż z przekazywaniem danych osobowych poza EOG może wiązać się ryzyko niezapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa danych osobowych. W przypadku wystąpienia ryzyka związanego z przekazywaniem danych osobowych poza EOG, Administrator danych podaje takie informacje w niniejszej Polityce Prywatności,
 2. Informujemy, iż wykaz podmiotów poza EOG, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 3. Wykaz podmiotów, które mogą przekazywać pośrednio lub bezpośrednio dane osobowe poza EOG, które mogą nie zapewnić wystarczającej ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO:

Lp.

Nazwa podmiotu

Link do informacji

Ryzyko związane z transferem danych poza EOG oraz mogące powstać negatywne skutki dla podmiotu danych

 1.  

Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

 1.  

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

 1.  

Twitter

https://twitter.com/en/tos#intlTerms

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

 1.  

YouTube

https://www.youtube.com/t/terms

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

 1.  

Google

https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

 1.  

Google Maps

https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

Jak długo, zgodnie z zasadą czasowości, będą przetwarzane dane osobowe?

Informujemy, iż:

 1. NDA - dane osobowe przetwarzane w związku z przygotowaniem, zawarciem oraz realizacją postanowień umowa o zachowaniu poufności (NDA) - a) w celu przygotowania, zwarcia oraz realizacji postanowień umowy o zachowaniu poufności (NDA) – przez czas przygotowanie, zawarcia oraz przez czas trwania umowy – przez czas nieokreślony lub do momentu wypowiedzenia umowy lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania; b) w celach związanych z dociekaniem pomiędzy stronami umowy roszczeń z tytułu wykonania postanowień umowy (NDA) – jeżeli będzie miało to zastosowanie – przez okres trwania roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez okres ich dociekana – jeśli będzie miało to zastosowanie; c) do wewnętrznych celów zarządczych – sprawowanie kontroli oraz archiwizacji dokumentacji w związku z zawarciem umowy - przez okres 10 lat od daty zawarcia umowy, przy czym okres ten może ulec zmianie,
 2. Umowa - dane osobowe przetwarzane w związku z przygotowaniem, zawarciem oraz realizacją postanowień umowy) - a) w celu przygotowania, zwarcia oraz realizacji postanowień umowy – przez czas przygotowanie, zawarcia oraz przez czas trwania umowy – przez czas nieokreślony lub do momentu wypowiedzenia umowy lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania; b) w celu dokonania rozliczeń finansowych – przez okres minimum 6 lat od zakończenia roku obrotowego; c) w celach związanych z dociekaniem pomiędzy stronami umowy roszczeń z tytułu wykonania postanowień umowy – jeżeli będzie miało to zastosowanie – przez okres trwania roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez okres ich dociekana – jeśli będzie miało to zastosowanie; d) do wewnętrznych celów zarządczych – sprawowanie kontroli oraz archiwizacji dokumentacji w związku z zawarciem umowy - przez okres 10 lat od daty zawarcia umowy, przy czym okres ten może ulec zmianie,
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu przygotowania oraz przedstawienia oferty w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą; b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,
 4. W celu dokonania rejestracji w Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu (https://muve.pl/zobacz-takze/regulamin) – przez czas nieokreślny lub do momentu odstąpienia od umowy na warunkach określonych w Regulaminie. Przewiduje się, iż okres ten wynosi 6 lat od odstąpienia od umowy, przy czym może on ulec zmianie,
 5. W celu realizacji postanowień w związku z zawarciem i realizacją postanowień umowy w postaci Regulaminu (https://muve.pl/zobacz-takze/regulamin - przez czas nieokreślony lub do momentu odstąpienia od umowy na warunkach określonych w Regulaminie. Przewiduje się, iż okres ten wynosi 6 lat od odstąpienia od umowy, przy czym może on ulec zmianie,
 6. W celu dokonania logowania do dedykowanego konta – przez czas nieokreślony lub do momentu odstąpienia od umowy na warunkach określonych w Regulaminie. Przewiduje się, iż okres ten wynosi 6 lat od odstąpienia od umowy, przy czym może on ulec zmianie,
 7. W celu realizacji złożonego zamówienia i dokonania przesyłki zamówionego produktu – – do momentu odstąpienia od umowy na warunkach określonych w Regulaminie. Przewiduje się, iż okres ten wynosi 6 lat od odstąpienia od umowy lub 6 lat od momentu realizacji złożonego zamówienia, przy czym może on ulec zmianie,
 8. W celu dokonania i monitorowania płatności w związku ze złożonym zamówieniem – do momentu odstąpienia od umowy na warunkach określonych w Regulaminie. Przewiduje się, iż okres ten wynosi 6 od odstąpienia od umowy, przy czym może on ulec zmianie,
 9. W celu wystawienia oraz przesłania, w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w wersji papierowej na wskazany adres do korespondencji, dowodu zakupu (paragon, faktura VAT)  – do momentu odstąpienia od umowy na warunkach określonych w Regulaminie. Przewiduje się, iż okres ten wynosi 6 od odstąpienia od umowy lub wystawienia ostatniego dowodu sprzedaży, przy czym może on ulec zmianie,
 10.  W celu rozpatrzenia rękojmi lub reklamacji zgodnie z – przewiduje się, iż okres ten wynosi 10 lat od złożenia rękojmi lub gwarancji na zasadach przewidzianych w regulaminie, przy czym może on ulec zmianie,
 11. W celu udzielenie odpowiedzi na otrzymywane pytania (korespondencja) – przewiduje się, iż okres ten wynosi 5 lat od daty otrzymania ostatniej korespondencji, przy czym okres ten może ulec zmianie,
 12. W celu wysyłania informacji handlowych (np. w postaci Newsletter) drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług – przez czas nieokreślony lub do momentu wycofania udzielonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec takie przetwarzania,
 13. W związku z prowadzonym przez Administratora danych forum internetowego dostępnego pod adresem: https://forum.muve.pl/ - przez czas nieokreślony lub do momentu usunięcia konta lub przez okres 6 lat od momentu odstąpienia od umowy,
 14. W celu przeprowadzenia badania satysfakcji Użytkownika w formie ankieta satysfakcji – przez czas nieokreślony lub do momentu wycofania udzielonej zgody lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 15. W celu realizacji proponowanych przez Administratora danych programów lojalnościowych – wówczas informacje dot. okresu przetwarzania danych osobowych dostępne będą w dedykowanych zapisach związanych z realizacją programów lojalnościowych,
 16. W przypadku weryfikacji list sankcyjnych – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa,
 17. W innych celach, przy czym treść art. 12 oraz art. 13 RODO w tym okres przetwarzania danych osobowych zostanie wówczas przedstawiona indywidulanie, do danego celu przetwarzania.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Informuje się o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Informujemy, iż ze względu na poszczególne cele przetwarzania wymiennie w niniejsze Polityce Prywatności oraz wskazane w Regulaminie, realizacja praw osób, których dane dotyczą może być ograniczona.

Kto jest organem nadzorczym?

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, https://uodo.gov.pl/pl, https://uodo.gov.pl/pl/83/155. W przypadku współadministrowanie z Facebook Irland Limited, informujemy iż organem nadzorczym jest Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Ireland (z póź. zm.): https://www.dataprotection.ie/.    

W jakich okolicznościach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy?

Informujemy, iż podanie danych osobowych jest:

 1. NDA - dane osobowe przetwarzane w związku z przygotowaniem, zawarciem oraz realizacją postanowień umowa o zachowaniu poufności (NDA) - a) przetwarzania danych osobowych w celu przygotowania, zwarcia oraz realizacji postanowień umowy o zachowaniu poufności (NDA) – podanie danych osobowych ma charakter umowny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania, zawarcia oraz realizacji postanowień umowy; b) przetwarzania danych osobowych w celach związanych z dociekaniem pomiędzy stronami umowy roszczeń z tytułu wykonania postanowień umowy (NDA) – ma charakter dobrowolny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości dociekania roszczeń,
 2. Umowa - dane osobowe przetwarzane w związku z przygotowaniem, zawarciem oraz realizacją postanowień umowy) - a) przetwarzania danych osobowych w celu przygotowania, zwarcia oraz realizacji postanowień umowy – podanie danych osobowych ma charakter umowny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania, zawarcia oraz realizacji postanowień umowy; b) w przypadku dokonywania rozliczeń finansowych ma charakter ustawowy a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości spełnienia spoczywających na Administratorze danych o obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa; c) przetwarzania danych osobowych w celach związanych z dociekaniem pomiędzy stronami umowy roszczeń z tytułu wykonania postanowień umowy – ma charakter dobrowolny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości dociekania roszczeń,
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu przygotowania oraz przedstawienia oferty w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych - ma charakter dobrowolny, przy czym niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i przesłania oferty,
 4. W celu dokonania rejestracji w Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu (https://muve.pl/zobacz-takze/regulamin) – podanie danych osobowych ma charakter umowny, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości dokonania rejestracji w Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 5. W celu realizacji postanowień w związku z zawarciem i realizacją postanowień umowy zawartej w postaci Regulaminu (https://muve.pl/zobacz-takze/regulamin) – podanie danych osobowych ma charakter umowny, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji postanowień Regulaminu,
 6. W celu dokonania logowania do dedykowanego konta – podanie danych osobowych ma charakter umowny, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości dokonania logowania do dedykowanego konta i realizacji postanowień Regulaminu,
 7. W celu realizacji złożonego zamówienia i dokonania przesyłki zamówionego produktu – – podanie danych osobowych ma charakter umowny, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji złożonego zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 8. W celu dokonania i monitorowania płatności w związku ze złożonym zamówieniem – podanie danych osobowych ma charakter umowny, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości monitorowania płatności oraz realizacji postanowień wynikających z Regulaminu,
 9. W celu wystawienia oraz przesłania, w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w wersji papierowej na wskazany adres do korespondencji, dowodu zakupu (paragon, faktura VAT) – podanie danych osobowych ma charakter umowny, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesłania dowodu zakupu oraz realizacji postanowień wynikających z Regulaminu,
 10.  W celu rozpatrzenia rękojmi lub reklamacji zgodnie z Regulaminem – podanie danych osobowych ma charakter umowny, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zgłoszenia oraz rozpatrzenia rękojmi lub reklamacji zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie,
 11. W celu udzielenie odpowiedzi na otrzymywane pytania (korespondencja) – podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz umowny, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania oraz brakiem możliwości realizacji postanowień wynikających z Regulaminu,
 12. W celu wysyłania informacji handlowych (np. w postaci Newsletter) drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług – podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania informacji handlowych lub marketingu bezpośredniego w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych. Informujemy, iż w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newsletter, zgoda może zostać odwołana w każdym czasie poprzez kliknięcie w zawarty w każdym numerze Newsletter link „Zrezygnuj z Newslettera”,
 13. W związku z prowadzonym przez Administratora danych forum internetowego dostępnego pod adresem: https://forum.muve.pl/ - podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz umowny, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z forum internetowego. Jednocześnie informujemy, iż korzystanie z forum internetowego pozostaje do decyzji Użytkownika i nie wpływa na pozostałe postanowienia wynikające z Regulaminu,
 14. W celu przeprowadzenia badania satysfakcji Użytkownika w formie ankieta satysfakcji – podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na inne mogące łączyć strony postanowienia wynikające z Regulaminu, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przeprowadzania badania satysfakcji Użytkownika,
 15. W celu realizacji proponowanych przez Administratora danych programów lojalnościowych – wówczas informacje dot. przetwarzania danych osobowych będą dostępne w dedykowanych zapisach związanych z realizacją programów lojalnościowych,
 16. W innych celach, przy czym treść art. 12 oraz art. 13 RODO zostanie wówczas przedstawiona indywidulanie, do danego celu przetwarzania.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Informujemy, iż wchodząc na stronę internetową Administratora danych, nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Informacje na temat zastosowanych przez Administratora danych plików cookies dostępne są w Polityce cookies na www: https://muve.pl/zobacz-takze/informacje-o-cookies. Informujemy, iż w przypadku takich podmiotów, jak: Facebook, Google, YouTube, Instagram, może zachodzić profilowanie, przy czym informacje na temat tego profilowania dostępne są w politykach prywatności dostępnych na stronach internetowych w/w podmiotów:

a) Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

b) YouTube: https://www.youtube.com/intl/pl/about/

c) Google: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl

d) Instagram: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/519522125107875

Jakie jest źródło pochodzenia danych?

Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas informujemy o źródle pochodzenia danych. W przypadku osób prawnych, źródłem pochodzenia danych osobowych mogą być ogólnodostępne rejestry KRS,  CEIDG, listy sankcyjne oraz osoba prawna, która przekazuje dane osobowe osób wyznaczonych z ramienia osoby prawnej do jej reprezentowania lub do realizacji zawartych pomiędzy stronami postanowień.

Jaki zakres danych osobowych jest przetwarzany?

Administrator danych przetwarza dane osobowe zwykłe i w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów, w tym imię i nazwisko, numer telefonu lub/i adres poczty elektronicznej, dane rejestracyjne osoby prawnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej, dane do korespondencji, nr rachunku bankowego oraz inne dane osobowe. Zgodnie z zasada minimalizacji, przetwarzamy tylko taki zakres danych osobowych, jaki jest niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub wynika z obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Jak zabezpieczamy dane osobowe?

Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych

Informujemy, Administrator danych prowadzi Fanpage za pośrednictwem mediów społecznościowych Facebook: https://www.facebook.com/muvepl, https://www.facebook.com/MuveSmile oraz na Instagram: https://www.instagram.com/muvepl/.Informujemy, iż w przypadku, kiedy Administrator danych decydują o celach i sposobach przetwarzania danych, staje się Administratorem danych do tych danych i powierzają przetwarzanie danych osobowych do mediów społecznościowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez media społecznościowe w celach nieokreślonych przez Administratora danych, nie odpowiada on za dalsze przetwarzanie danych osobowych, w tym m. in. w postaci wykorzystywanych przez nich narzędzi cookies, narzędzi do profilowania, narzędzi do tworzenia statystyk oraz innych celów, i tym samym nie odpowiada za skutki wynikające z naruszania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez media społecznościowe. Informujemy, iż w przypadku posiadanego przez Administratora danych Fanpage na Facebook, dane osobowe są przekazywane poza EOG (do państwa trzeciego), do podmiotów, które mogą nie gwarantować wystarczającego poziomu ochrony danych osobowych, ochrony prywatności, mogą nie zapewnić realizacji praw i/lub wolności osób, których dane dotyczą. Negatywnymi skutkami przekazania danych osobowych poza EOG może być szkoda majątkowa lub niemajątkowa, utrata kontroli nad swoimi danymi, brak możliwości realizacji przysługujących na mocy RODO praw lub wolności osób, których dane dotyczą. Informujemy, iż korzystanie przez osoby fizyczne z Fanpage na FB jest całkowicie dobrowolne i zależy wyłącznie od decyzji osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo informujemy, iż negatywnymi skutkami dla ochrony danych osobowych, ochrony prywatności użytkowników prowadzonego przez Administratora danych Fanpage mogą być m. in. (w oparciu o Motyw 75 RODO/GDPR): szkoda majątkowa lub niemajątkowa, dyskryminacja, kradzież tożsamości, oszustwo dotyczącym tożsamości, strata finansowa, naruszenie dobrego imienia, naruszeniem poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową, nieuprawnione odwrócenie pseudonimizacji lub wszelka inna znaczna szkoda gospodarcza lub społeczna, pozbawienie przysługujących osobie fizycznej praw i wolności lub możliwości sprawowania kontroli nad swoimi danymi osobowymi oraz inne skutki materialne i niematerialne dla osoby fizycznej. Przypominamy, iż każdy użytkownik FB może, w ramach przysługujących praw na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, we własnym zakresie żądać od mediów społecznościowych wyczerpujących informacji w sprawie w/w naruszenia oraz dociekania roszczeń (art. 80 i 82 RODO/GDPR). Informujemy, iż użytkownicy Fanpage mogą złożyć skargę bezpośrednio do PUODO za pośrednictwem formularza dostępnego na: https://uodo.gov.pl/pl/.

Współadministratorzy i współadministrowanie danymi osobowymi

Informujemy, iż w związku z prowadzeniem przez Administratora danych na Facebook Fanpage (https://www.facebook.com/muvepl oraz https://www.facebook.com/MuveSmile) oraz wykorzystaniem wtyczki „Lubię to” na forum internetowym, pomiędzy Administratorem danych a Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (Administratorem danych) zachodzi proces współadministrowania danymi osobowym. Zgodnie z art. 26 RODO informujemy, iż w/w współadministratorzy dokonali wspólnych uzgodnień w odniesieniu do spoczywających na nich obowiązków wynikających z RODO. Informacje na temat wspólnych uzgodnień pomiędzy Współadministratorami dostępne są pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum  - data wejścia w życie: 31 sierpnia 2020 roku. Informujemy, iż w związku z występowaniem procesu współadministrowania z Facebook Irland Limited, może zachodzić przez FB przekazywanie danych osobowych poza EOG (do państwa trzeciego), które może nie zapewnić wystarczającej ochrony danych osobowych, realizacji praw lub/i wolności osób, których dane dotyczą, ochrony prywatności. Informujemy o prawie kierowania zapytań w sprawie procesu współadministrowania dla każdego ze współadministratorów indywidualnie. Informujemy, iż organem nadzorczym właściwym dla Facebook Irland Limited jest Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Ireland (z póź. zm.): https://www.dataprotection.ie/.

Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą

Informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO):

 1. W celu wysyłania informacji handlowych  (np. w postaci Newsletter) drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania udzielonej zgody wobec przetwarzania w każdym czasie, bez wpływu na realizację postanowień wynikających z Regulaminu. Wycofanie zgody można zgłosić w wybranej formie zgodnie z podanymi danymi kontaktowymi do Administratora danych wskazanych powyżej. Informujemy, iż w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newsletter, zgoda może zostać odwołana w każdym czasie poprzez kliknięcie w zawarty w każdym numerze Newsletter link „Zrezygnuj z Newslettera”,
 2. W związku z prowadzonym przez Administratora danych forum internetowego dostępnego pod adresem: https://forum.muve.pl/ - dane osobowe w zakresie nick, pseudonim, imię, nazwisko, wizerunek w formie zdjęcia, avatar (awatar), informacje podawane w komentarzach – przetwarzanie odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą, wyrażona poprzez umieszczenie na swoim profilu na forum internetowym w/w danych osobowych. Informujemy, iż umieszczenie w/w danych osobowych ma charakter dobrowolny i pozostaje w pełni do decyzji Użytkownika forum internetowego,
 3. W celu przeprowadzenia badania satysfakcji Użytkownika w formie ankieta satysfakcji – osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania udzielonej zgody wobec przetwarzania w każdym czasie, bez wpływu na realizację postanowień wynikających z Regulaminu. Wycofanie zgody można zgłosić w wybranej formie zgodnie z podanymi danymi kontaktowymi do Administratora danych wskazanych powyżej.

Powiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych

Informujemy, iż zgodnie z art. 34 RODO, w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych mogącego powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator danych bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu. Informujemy, iż zgodnie z art. 34 RODO, dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z wystąpieniem naruszania, o którym mowa powyżej. Informujemy, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Informujemy, iż w przypadku wystąpienia naruszania danych osobowych, Administrator danych poweźmie wszelkie możliwe i dostępne mu środki techniczne i organizacyjne, aby spełnić wymagania określone w art. 34 RODO.[3] Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – art. 13 RODO

[4] Art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021441204)