Aktualności

WGW2k16

powrót do aktualności

Regulamin Konkursu VR – Muve.pl T-Mobile Warsaw Games Week 2016

2016-10-12 | Konkurs 

Jak pewnie wiecie -  będziemy na WGW 2016 w strefie Cenegi. Stoisko już się buduje, bo możecie zobaczyć, na zdjęciach. Od jutra czekamy na Was w halach EXPO w Warszawie. Ale tym razem nie o tym. Otóż - podczas eventu - jeżeli kupicie coś na naszym stoisku będziecie mogli wziąć udział w konkursie, w którym możecie wygrać - PlayStation VR. Szczegóły na miejscu. Albo niżej - w regulaminie.

Regulamin Konkursu VR – Muve.pl T-Mobile Warsaw Games Week 2016


§ 1 Zasady ogólne

1. Poniższy regulamin określa zasady udziału w Konkursie VR (zwanym dalej Konkursem), a w szczególności zasady zgłoszeń, przebiegu konkursu oraz wyboru zwycięzców.

2. Organizatorem konkursu jest Muve.pl; z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50; 02-255, (zwanym dalej Organizatorem).

3. Konkurs będzie odbywał się w dniach 13.10-15.10.2016 roku, na wydarzeniu T-Mobile Warsaw Games Week 2016.

4. Niniejszy regulamin został umieszczony na stronie internetowej: www.muve.pl

5. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.


§ 2 Zasady uczestnictwa

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna (zwana dalej uczestnikiem) spełniającą następujące warunki:

     a) Posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz zgodę opiekunów prawnych w przypadku, gdy nie jest pełnoletnia.

        b) Ukończyła przynajmniej 13 lat.

      c)W przypadku osób, które ukończyły 18 urodziny najpóźniej w dniu imprezy i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest wymagana zgoda opiekunów.

2. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, zgoda opiekunów prawnych może być dostarczona w każdej zgodnej z polskim prawem formie, włączając w to zgodę ustną. Preferowana jest jednak zgoda w formie pisemnej.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora ani członkowie ich rodzin.


§ 3 Zgłoszenia

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto dokona zakupów na stoisku muve.pl podczas T-Mobile Warsaw Games Week 2016 oraz okaże paragon zakupu.


§ 4 Przebieg konkursu i wybór zwycięzców

1. Konkurs trwa od czwartku, 13.10.2016, od godziny 12:00, do niedzieli 16.10.2016, do godziny 12:00.

2. Aby wziąć udział w konkursie, należy:

     a) Kupić dowolny towar na stoisku muve.pl podczas T-Mobile Warsaw Games Week 2016

     b)Wraz z paragonem uzyskanym przy okazji ww. zakupów stawić się w strefie NBA 2k17

3. Każdy użytkownik jest upoważniony do dowolnej ilości rzutów w okresie 30 sekund.

4. Liczba trafionych rzutów do kosza decyduje o pozycji zajętej w konkursie.

5. Jeden paragon uprawnia do wykonania jednej serii rzutów

6. Osoby, które uzyskają trzy najlepsze wyniki zostaną nagrodzone.

7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w niedzielę, 16 października 2016 roku, o godzinie 13:00.


§ 5 Nagrody

1. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca są gogle Playstation VR

2. Nagrodą za drugie miejsce w konkursie jest Gra NBA 2K17 na konsolę Playstation 4

3. Nagrodą za trzecie miejsce w konkursie jest Gra NBA 2K17 na konsolę Playstation 4

4. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

5. Uczestnik konkursu nie posiada prawa do zgłoszenia szczególnych cech nagród rzeczowych.

6. Organizator oświadcza, że wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm Konkursu nie ma nic wspólnego z grami losowymi w rozumieniu ustawy "O grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach" (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117.w raz z późn. zmianami).

7. Podczas odbioru Nagrody za zdobycie pierwszego miejsca jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Laureata i do pokwitowania jej odbioru.

8. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru nagrody zostanie ona wysłana kurierem na adres wskazany przez zdobywcę nagrody.

9. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od Nagrody, zostanie ona powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% Nagrody. Część pieniężna Nagrody nie zostanie wypłacona Laureatowi, bowiem podlegać ona będzie odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.


§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

1. Muve.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez organizatora zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu, nawiązania kontaktu z Uczestnikami, opublikowania listy nagrodzonych uczestników.

2. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz prawo ich poprawiania jak i prawo do żądania zaprzestania przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

3. Dane osobowe Uczestników są podawane na zasadach dobrowolności, jednak ich podanie jest warunkiem koniecznym do uzyskania nagrody.


§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu uczestnik powinien zgłaszać na piśmie adresowanym do Organizatora na adres: . Muve.pl, ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa. Termin zgłaszania reklamacji upływa w dniu 1 listopada 2016 roku.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wszystkim uczestnikom konkursu.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, jak również dokładny opis powodu reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

5. O decyzji Organizatora, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.


§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie http://muve.pl oraz w siedzibie organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku oraz zdjęć uczestników konkursu w celach promocyjnych i informacyjnych.

3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad opisanych w powyższym regulaminie oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki opisane przez organizatora.