Aktualności

powrót do aktualności

Konkurs Battlefield V - wygraj wizytę na strzelnicy!

2018-11-06 | Konkurs 

Premiera kolejnej odsłony świetnych wojennych strzelanek od studia DICE – Battlefield V – zaplanowana jest na 20.11.2018. Zamówiliście już swój egzemplarz? W takim razie mamy dla Was dobrą wiadomość! Już dziś, wspólnie z Katalog Marzeń rozpoczynamy konkurs, w którym możecie wygrać wejściówkę na strzelnicę sportową, aby jeszcze mocniej podszkolić swojego strzeleckiego skilla!


Co trzeba zrobić, by zgarnąć nagrodę? To proste:


  1. Musicie posiadać opłacone zamówienie przedpremierowe na grę Battlefield V (numer zamówienia będzie sprawdzany przy wysyłce nagrody)
  2. W komentarzu do tego wpisu (na dole) odpowiedzcie na pytanie konkursowe: „Moja taktyka na epickie zwycięstwo to…”.

Konkurs trwa do samej premiery gry – 20.11.2018, a zwycięzców wyłonimy maksymalnie 2 dni później. Wyniki ogłosimy tutaj, w postaci aktualizacji artykułu.


Grę Battlefield V możecie zamówić tutaj – LINK
Pełną ofertę Katalog Marzeń znajdziecie tu – LINK


Voucher uprawnia do wizyty na strzelnicy sportowej w jednym z następujących miast: 

Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kraków, Łódź, Olsztyn, Poznań, Warszawa[AKTUALIZACJA - Mamy zwycięzców!]


Dzięki wszystkim za ciekawe i kreatywne odpowiedzi! Nie przedłużając, vouchery na strzelnicę sportową od Katalog Marzeń otrzymują od nas (po nicku na Facebooku):

1. Ted Carson

2. Tomasz Kucias

3. Aleksander Podżorski

4. Bartosz Żelazny

5. Kamil Nowak

6. Wojtek Rybicki

7. Michał Majkel

8. Kamil Pradiuch

9. Maciej Napiórkowski

10. Dawid Dębski

Wszystkich laureatów prosimy o napisanie wiadomości na [email protected], w tytule wpisując: "Konkurs Battlefield V - Katalog Marzeń", natomiast w treści podając numer swojego zamówienia na grę Battlefiel V w dowolnej edycji. Nagrody zostaną wysłane w mailu zwrotnym. 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu „Pole Bitwy”


Sekcja 1.  Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Pole Bitwy”, zwanym dalej „Konkursem”. 

1.2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polski, z zastrzeżeniem ponadterytorialnego charakteru 

Internetu. 

1.3. Organizatorem Konkursu jest MUVE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 (dalej „Organizator”). 

1.4 Sponsorem nagród w Konkursie jest KatalogMarzeń.pl Joanna Zubik-Borucka, Tomasz Zubik spółka cywilna" z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 00-775, przy ulicy Konduktorskiej 4, lokal 34, NIP 521 35 37 169. 

1.5 Administratorem Konkursu jest Organizator. 

1.6 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią  promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

1.7 Konkurs trwa od dnia 06.11.2018 r. do dnia 20.11.2018 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu”). 

1.8. Konkurs prowadzony jest na stronie https://muve.pl/kompania/aktualnosci (dalej „Strona Konkursu”) na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (dalej: „Regulamin”). 

1.9 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 22.11.2018 na Stronie Konkursu, w postaci aktualizacji artykułu.

1.10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.com. 

Sekcja 2. Uczestnicy 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być  każda, pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest użytkownikiem serwisu Facebook.com  –  (dalej „Uczestnik”). 

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Administratora, Organizatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

Sekcja 3. Akceptacja Regulaminu 

3.1 Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

a)    posiadanie konta w serwisie Facebook.com; 

b)    akceptacja Regulaminu 

c)    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

d) posiadanie opłaconego zamówienia przedpremierowego na grę Battlefield V w dowolnej edycji

3.2 Przez akceptację Regulaminu Użytkownik:

a)     wyraża zgodę na udział w Konkursie; 

b)    oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, jak również, że nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu; 

c)     wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursu imienia, nazwiska i nazwy użytkownika w serwisie Facebook w celu opublikowania listy Laureatów. 

d)     oświadcza, że w związku z uczestnictwem w Konkursie nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Serwisu Facebook.com. 

3.3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oraz złożenie oświadczeń i zgód wskazanych wyżej w pkt 3.2 jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

3.4 Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora lub Administratora na piśmie o każdej zmianie swoich danych osobowych. 

Sekcja 4. Zasady 

4.1  Konkurs polega na rozwiązaniu zadania konkursowego na Stronie Konkursu opublikowanego jako wpis w sekcji Aktualności. 

4.2  Zadanie konkursowe  polega na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Moja taktyka na epickie zwycięstwo to…”, w formie komentarza pod artykułem konkursowym.

4.3   Każdy Uczestnik może w ramach Konkursu opublikować dowolną liczbę odpowiedzi konkursowych. Jeden Uczestnik może być 

Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie. 

4.4. Niedopuszczalne jest publikowanie odpowiedzi konkursowych, które: a)     zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem,  zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami

b)  zawierają treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe

c)  naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste innych osób

d)   są niezgodne z Regulaminem oraz zawartymi w nim oświadczeniami Uczestnika

e)   są niezgodne z regulaminem serwisu Facebook.com. 

4.5. Administrator w porozumieniu z Organizatorem zastrzega sobie prawo do usuwania odpowiedzi konkurowych, o których mowa w pkt 4.4. powyżej. 

4.6. Odpowiedzi konkursowe, o których mowa w pkt 4.4. powyżej nie biorą udziału w Konkursie.   

Sekcja 5. Nagrody 

5.1. W Konkursie przewidziano nagród w postaci voucherów wstępu na strzelnicę sportową (dalej: „Nagrody”) 

5.2 Fundatorem Nagród jest Sponsor. 

5.3 Spośród Uczestników, którzy zgłosili swój udział w Konkursie komisja konkursowa powołana przez Organizatora, wyłoni autorów najoryginalniejszych i najbardziej kreatywnych zgłoszeń (dalej „Laureaci”). 

5.4 Lista Laureatów zostanie przedstawiona w terminie do 22.11.2018.

5.5. Laureat nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody. 

5.6.W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od Nagrody, zostanie ona powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% Nagrody. Część pieniężna Nagrody nie zostanie wypłacona Laureatowi, bowiem podlegać ona będzie odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego. 

5.7. Organizator będzie kontaktował się z Laureatami za pośrednictwem serwisu Facebook.com. 

5.8. Podczas odbioru Nagrody Laureat jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Laureata i do pokwitowania jej odbioru. 

5.9. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie Uczestników pozostaną w dyspozycji Organizatora.   

Sekcja 6. Dane osobowe 

6.1 Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez MUVE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 w celu realizacji Konkursu i wydania Nagród Laureatom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101,poz. 926 ze zm.) W celu organizacji Konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem. 

6.2 Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu. 

6.3 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie ograniczało się do danych udostępnionych publicznie w profilu Uczestnika Konkursu w serwisie Facebook.com i będzie obejmowało imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

6.4 Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

Sekcja 7. Uczestnictwo w Konkursie i wykluczenie z Konkursu 

7.1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nienaruszania na zw handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi, Administratorowi oraz jakimkolwiek osobom trzecim. 

7.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub postanowień regulujących funkcjonowanie serwisu Facebook.com, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego a także dobrych obyczajów, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 

7.3. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich. 

7.4. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego powziął takie podejrzenie. 

Sekcja 8. Postępowanie reklamacyjne

8.1.W reklamacji należy wskazać: imię, nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, numer telefonu i dokładny adres, e-mail, jak również opisać zdarzenie, które stanowi przedmiot reklamacji. 

8.2.Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora wskazany w pkt 1.3

8.3.Reklamacje rozpatrywane będą  w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik składający reklamację  zostanie powiadomiony pisemnie.