Aktualności

mortal kombat 11

powrót do aktualności

Konkurs Mortal Kombat 11

2019-05-22 | Konkurs 

Mamy tutaj fanów Mortal Kombat? Na pewno tak ;) 

 

Przygotowaliśmy dla Was mały konkurs, w którym do wygrania będą gadżety z Mortal Kombat 11.

Co trzeba zrobić, by je zgarnąć? 

 

Wybierz jedną z postaci z uniwersum Mortala, wymyśl tytuł  serialu, w którym będzie grać główną rolę oraz podaj tytuły trzech odcinków pilotażowych!

 

Proste prawda? ;)

 

Najciekawsze odpowiedzi zgarną nagrody, które możecie zobaczyć na poniższych zdjeciach:


Miejsce 1:  Zestaw gadżetów Mortal Kombat: plecak, czapka, otwieracz, brelok

mortal kombat 11 konkurs

2 miejsca 2:  Zestaw gadżetów Mortal Kombat: czapka, otwieracz, brelok

mortal kombat 11 konkurs

Miejsce 3:  Zestaw gadżetów Mortal Kombat: otwieracz, brelok


mortal kombat 11 konkurs

Konkurs trwa do 26.05.2019, natomiast zwycięzców wyłonimy maksymalnie do 31.05.2019.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu „Mortal Kombat - Serial”

Sekcja 1.  Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Mortal Kombat – serial”, zwanym dalej „Konkursem”. 

1.2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polski, z zastrzeżeniem ponadterytorialnego charakteru Internetu. 

1.3. Organizatorem Konkursu jest MUVE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 (dalej „Organizator”). 

1.4 Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

1.5 Administratorem Konkursu jest Organizator. 

1.6 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią  promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

1.7 Konkurs trwa od dnia 20.05.2019 r. do dnia 26.05.2019 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu”). 

1.8. Konkurs prowadzony jest na fanpage’u https://www.facebook.com/muvepl/ , (dalej „Strona Konkursu”) na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (dalej: „Regulamin”). 

1.9 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 31.05.2019 w formie komentarza pod postem konkursowym.

Sekcja 2. Uczestnicy 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być  każda, pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest użytkownikiem serwisu Facebook.com  –  (dalej „Uczestnik”). 

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Administratora, Organizatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

Sekcja 3. Akceptacja Regulaminu 

3.1 Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

a)    akceptacja Regulaminu 

b)    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

3.2 Przez akceptację Regulaminu Użytkownik:

a)     wyraża zgodę na udział w Konkursie; 

b)    oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, jak również, że nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu; 

c)     wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursu imienia, nazwiska i nazwy użytkownika w celu opublikowania listy Laureatów. 

3.3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oraz złożenie oświadczeń i zgód wskazanych wyżej w pkt 3.2 jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

3.4 Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora lub Administratora na piśmie o każdej zmianie swoich danych osobowych. 

Sekcja 4. Zasady 

4.1  Konkurs polega na wybraniu postaci z uniwersum Mortal Kombat, wymyśleniu nazwy dla serialu z jej udziałem oraz podania tytułów trzech odcników. Całą odpowiedź należy wpisać w komentarzu pod postem konkursowym.

4.2   Jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie. 

4.3. Niedopuszczalne jest publikowanie nagrań konkursowych, które: a)     zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem,  zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, b)  zawierają treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe, c)  naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste innych osób,  d)   są niezgodne z Regulaminem oraz zawartymi w nim oświadczeniami Uczestnika

4.4. Administrator w porozumieniu z Organizatorem zastrzega sobie prawo do usuwania odpowiedzi konkursowych, o których mowa w pkt 4.3. powyżej. 

4.5. Odpowiedzi konkursowe, o których mowa w pkt 4.3. powyżej nie biorą udziału w Konkursie.   

Sekcja 5. Nagrody 

5.1. W Konkursie przewidziano cztery nagrody
a)    Zestaw gadżetów Mortal Kombat: plecak, czapka, otwieracz, brelok (I miejsce)

b)    Zestaw gadżetów Mortal Kombat: czapka, otwieracz, brelok (II miejsce) 

c)   Zestaw gadżetów Mortal Kombat: plecak, czapka, otwieracz, brelok (III miejsce) 

d)  Zestaw gadżetów Mortal Kombat: otwieracz, brelok (IV miejsce)

5.2 Fundatorem Nagród jest Organizator. 

5.3 Spośród Uczestników, którzy zgłosili swój udział w Konkursie komisja konkursowa powołana przez Organizatora, wyłoni autorów najoryginalniejszych i najbardziej kreatywnych zgłoszeń (dalej „Laureaci”). 

5.4 Lista Laureatów zostanie przedstawiona w terminie do 31.05.2019.

5.5. Laureat nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody. 

5.6. Organizator będzie kontaktował się z Laureatami przez portal Facebook. 

5.7. Podczas odbioru Nagrody Laureat jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Laureata i do pokwitowania jej odbioru. 

5.8. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie Uczestników pozostaną w dyspozycji Organizatora.   

Sekcja 6. Dane osobowe 

6.1 Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez MUVE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 w celu realizacji Konkursu i wydania Nagród Laureatom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101,poz. 926 ze zm.) W celu organizacji Konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem. 

6.2 Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu. 

6.3 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie obejmowało imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

6.4 Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

Sekcja 7. Uczestnictwo w Konkursie i wykluczenie z Konkursu 

7.1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nienaruszania znaków handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi, Administratorowi oraz jakimkolwiek osobom trzecim. 

7.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego a także dobrych obyczajów, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 

7.3. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich. 

7.4. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego powziął takie podejrzenie. 

Sekcja 8. Postępowanie reklamacyjne

8.1.W reklamacji należy wskazać: imię, nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, numer telefonu i dokładny adres, e-mail, jak również opisać zdarzenie, które stanowi przedmiot reklamacji. 

8.2.Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora wskazany w pkt 1.3

8.3.Reklamacje rozpatrywane będą  w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik składający reklamację  zostanie powiadomiony pisemnie.