Aktualności

powrót do aktualności

Discovery: Gorączka Złota - kompanijna gorączka! (konkurs)

2017-10-17 |  

Gorączka złota w Kompanii!

Z okazji premiery gry Discovery: Gorączka Złota w naszej Kompanii zapanowała… gorączka złota!  Chyba wszyscy lubicie ten cenny, błyszczący kruszec, dlatego teraz macie możliwość pomnożyć swoje bogactwo. Nie będzie jednak łatwo – złoto poleje się tylko na jednego śmiałka, który wykaże się umiejętnością szybkiego działania. Gotowi?

W przyszłym tygodniu nagrodzimy osobę, która w niedzielę, 22.10.2017, o godzinie 20:30 będzie prowadziła w tygodniowym rankingu Kompanii. Nie ważne, ile już doświadczenia zdobyliście, wszyscy będą mieli równe szanse, bo liczy się wyłącznie ten jeden tydzień!

Co jest nagrodą? Złoto, dużo złota! Tak dużo, ile tylko zwycięzca zdobędzie doświadczenia liczonego w tygodniowym rankingu (maksymalnie 200 000 złota, co przekłada się na 2000 zł w zniżkach, gadżetach i innych dobrach). Warto więc nie tylko zapewnić sobie prowadzenie, ale też wykonać jak najwięcej misji.

Dla przykładu: w wyznaczonym dniu, o 20:30, prowadzisz w rankingu tygodniowym Kompanii, z wynikiem 120 000 punktów doświadczenia. Przyznajemy Ci za to 120 000 złota, czyli równowartość  1200 zł. Bardziej szczegółowy regulamin znajdziecie poniżej.


Regulamin akcji „Gorączka Złota”


Sekcja 1.  Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji prowadzonej pod nazwą „Gorączka Złota”, zwanej dalej „Akcją”. 

1.2. Akcja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski, z zastrzeżeniem ponadterytorialnego charakteru Internetu. 

1.3. Organizatorem Akcji jest MUVE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 (dalej „Organizator”). 

1.4 Sponsorem nagród w Akcji jest Organizator. 

1.5 Administratorem Akcji jest Organizator. 

1.6 Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią  promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

1.7 Akcja trwa od rozpoczęcia naliczania tygodniowego rankingu Kompanii Muve.pl, do godz. 20:30 dnia 22.10.2017 r. (dalej „Czas Trwania Akcji”). 


Sekcja 2. Uczestnicy 

2.1. Uczestnikiem Akcji może być  każda, pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest członkiem Kompanii Muve.pl i ma w niej aktywne konto.

2.2 W Akcji nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Administratora, Organizatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Akcji, jak również członkowie rodzin tych osób tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 


Sekcja 3. Zasady 

3.1  Akcja polega na zdobyciu jak największej liczby punktów doświadczenia w Kompanii Muve.pl w Czasie Trwania Akcji, a także uzyskaniu pierwszego miejsca w tygodniowym rankingu Kompanii Muve.pl. 

3.2  Zwycięzcą Akcji jest użytkownik, który dnia 22.10.2017 o godzinie 20:30 zajmuje pierwsze miejsce w tygodniowym rankingu Kompanii Muve.pl.


Sekcja 4. Nagrody 

4.1. W Akcji przewidziano 1 nagrodę, której wysokość zależy od uzyskanego doświadczenia w Kompanii Muve.pl w Czasie Trwania Akcji.

4.2 Fundatorem Nagród jest Organizator. 

4.3 Laureat Akcji otrzyma wirtualne złoto (waluta Kompanii Muve.pl), w wysokości równej uzyskanym punktom doświadczenia Kompanii Muve.pl, wskazanym w rankingu tygodniowym Kompanii o godzinie 20:30, dnia 22.10.2017.  

4.4 Wysokość nagrody nie może przekroczyć równowartości 200 000 punktów wirtualnego złota Kompanii Muve.pl. W przypadku przekroczenia tej wartości, Laureat otrzyma dokładnie 200 000 wirtualnego złota.

4.5 Wymienione w punkcie 4.3. wirtualne złoto zostanie przypisane do konta Laureata w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia Akcji. 


Sekcja 5. Postanowienia końcowe

5.1 Organizator dołoży wszelkich starań, by doświadczenie Kompanii Muve.pl było naliczane poprawnie Uczestnikom Akcji. Jednocześnie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne naliczanie w/w doświadczenia.

5.2 W przypadkach spornych decyzja o przyznaniu nagrody konkretnemu Uczestnikowi należy do Organizatora.