Aktualności

sophitia

powrót do aktualności

Konkurs SoulCalibur VI

2019-06-18 | Konkurs 

Konkurs!

Macie już SoulCalibur VI w swoich kolekcjach?

Jeżeli nie to świetnie się składa bo mamy dla Was promocję na wydania pudełkowe.

Ale to nie koniec niespodzianek!

Wraz z firmą Cenega przygotowaliśmy specjalny konkurs dla klientów, którzy skorzystają z naszej promocji :D

Wygrywa aż 5 osób, a nagrodą jest kolekcjonerska figurka Spohitii, którą możecie zobaczyć w filmiku poniżej.

Co trzeba zrobić, by wygrać?

Wybierz postać z dowolnego uniwersum, którą chciałbyś zobaczyć w kolejnych DLC (kudłaty odpada ;) ) i uzasadnij swój wybór.

Odpowiedź wpisz w komentarzu pod tym postem. Proste prawda? ;)

UWAGA: Konkurs jest skierowany do klientów, którzy skorzystali z promocji na wydania pudełkowe SoulCalibur VI, między 18 a 21 czerwca, więc od zwycięzców będziemy wymagać potwierdzenia w postaci numeru zamówienia z naszego sklepu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 23.06.2019, natomiast zwycięzców wyłonimy do 26.05.2019. Ze zwycięzcami skontaktujemy się w wiadomości prywatnej.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu „Sophitia”

Sekcja 1.  Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Sophitia”, zwanym dalej „Konkursem”. 

1.2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polski, z zastrzeżeniem ponadterytorialnego charakteru Internetu. 

1.3. Organizatorem Konkursu jest MUVE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 (dalej „Organizator”). 

1.4 Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

1.5 Administratorem Konkursu jest Organizator. 

1.6 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią  promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

1.7 Konkurs trwa od dnia 18.06.2019 r. do dnia 21.06.2019 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu”). 

1.8. Konkurs prowadzony jest na fanpage’u https://www.facebook.com/muvepl/ , (dalej „Strona Konkursu”) na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (dalej: „Regulamin”). 

1.9 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 26.06.2019 w formie komentarza pod postem konkursowym.

Sekcja 2. Uczestnicy 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być  każda, pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest użytkownikiem serwisu Facebook.com  –  (dalej „Uczestnik”). 

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Administratora, Organizatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

Sekcja 3. Akceptacja Regulaminu 

3.1 Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

a)    akceptacja Regulaminu 

b)    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

3.2 Przez akceptację Regulaminu Użytkownik:

a)     wyraża zgodę na udział w Konkursie; 

b)    oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, jak również, że nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu; 

c)     wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursu imienia, nazwiska i nazwy użytkownika w celu opublikowania listy Laureatów. 

d) przedstawienie potwierdzenia zakupu gry z promocji na wydania pudełkowe SoulCalibur VI między 18 a 21 czerwca w sklepie Muve.pl w postaci numeru zamówienia.

3.3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oraz złożenie oświadczeń i zgód wskazanych wyżej w pkt 3.2 jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

3.4 Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora lub Administratora na piśmie o każdej zmianie swoich danych osobowych. 

Sekcja 4. Zasady 

4.1  Konkurs polega na wymyśleniu postaci, która mogłaby zostać dodana do gry SoulCalibur VI w formie DLC oraz uzasadnieniu swojego wyboru. Całą odpowiedź należy wpisać w komentarzu pod postem konkursowym.

4.2   Jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie. 

4.3. Niedopuszczalne jest publikowanie nagrań konkursowych, które: a)     zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem,  zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, b)  zawierają treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe, c)  naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste innych osób,  d)   są niezgodne z Regulaminem oraz zawartymi w nim oświadczeniami Uczestnika

4.4. Administrator w porozumieniu z Organizatorem zastrzega sobie prawo do usuwania odpowiedzi konkursowych, o których mowa w pkt 4.3. powyżej. 

4.5. Odpowiedzi konkursowe, o których mowa w pkt 4.3. powyżej nie biorą udziału w Konkursie.   

Sekcja 5. Nagrody 

5.1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla 5 osób
a)    Kolekcjonerska figurka Sophitii z gry SoulCalibur VI

5.2 Fundatorem Nagród jest Organizator. 

5.3 Spośród Uczestników, którzy zgłosili swój udział w Konkursie komisja konkursowa powołana przez Organizatora, wyłoni autorów najoryginalniejszych i najbardziej kreatywnych zgłoszeń (dalej „Laureaci”). 

5.4 Lista Laureatów zostanie przedstawiona w terminie do 26.06.2019.

5.5. Laureat nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody. 

5.6. Organizator będzie kontaktował się z Laureatami przez portal Facebook. 

5.7. Podczas odbioru Nagrody Laureat jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Laureata i do pokwitowania jej odbioru. 

5.8. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie Uczestników pozostaną w dyspozycji Organizatora.   

Sekcja 6. Dane osobowe 

6.1 Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez MUVE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 w celu realizacji Konkursu i wydania Nagród Laureatom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101,poz. 926 ze zm.) W celu organizacji Konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem. 

6.2 Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu. 

6.3 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie obejmowało imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

6.4 Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

Sekcja 7. Uczestnictwo w Konkursie i wykluczenie z Konkursu 

7.1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nienaruszania znaków handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi, Administratorowi oraz jakimkolwiek osobom trzecim. 

7.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego a także dobrych obyczajów, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 

7.3. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich. 

7.4. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego powziął takie podejrzenie. 

Sekcja 8. Postępowanie reklamacyjne

8.1.W reklamacji należy wskazać: imię, nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, numer telefonu i dokładny adres, e-mail, jak również opisać zdarzenie, które stanowi przedmiot reklamacji. 

8.2.Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora wskazany w pkt 1.3

8.3.Reklamacje rozpatrywane będą  w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik składający reklamację  zostanie powiadomiony pisemnie.