Aktualności

powrót do aktualności

Warhammer 40,000: Dawn of War 3 - konkurs!

2017-04-28 |  

Do wygrania czeka Edycja Kolekcjonerska gry Warhammer 40,000: Dawn of War III!


Pierwszy z dwóch warunków, które musicie spełnić, aby wziąć udział w zabawie to zaprojektowanie własnej armii. Zadanie polega na tym, żeby zaprojektować jedno z trzech, do wyboru:

- własny zakon Space Marine
- własny klan orków
- własny craftworld Eldarów z jego armią.

Projekt może zawierać: własny schemat kolorów z prezentacją malowania na zbroi danej armii, historię, zwyczaje, znaki szczególne, ulubione techniki walki i strategie, przywódcę z jego cechami unikalnymi, itd. Tak naprawdę - im bardziej szczegółowo i wizualnie zostaną te rzeczy przedstawione, tym lepiej dla Was :-)

Drugi warunek, który musi zostać spełniony to oczywiście posiadanie aktywnego konta na muve.pl oraz w Kompanii Graczy. Dodatkowo, zgłaszający powinien posiadać na swoim koncie zrealizowane przed dniem 08.05.2017 zamówienie na dowolną grę z serii Warhammer 40,000 (pudełko, DIGITAL, PKK, NPG, edycja kolekcjonerska) i/lub posiadać zrealizowane zamówienie na grę Warhammer 40,000: Dawn of War III (pudełko lub DIGITAL)!


Zgłoszenia konkursowe umieszczajcie w komentarzach pod tym wpisem. Macie czas do godziny 23:59 dnia 20.05.2017. Jury wybierze najciekawsze / nietypowe / najbardziej hardcorowe / najbardziej pomysłowe. Do dzieła!
Regulamin konkursu „Dawn of War 3

Sekcja 1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Dawn of War 3”, zwanym dalej „Konkursem”.

1.2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polski, z zastrzeżeniem ponad terytorialnego charakteru Internetu.

1.3. Organizatorem Konkursu jest MUVE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 (dalej „Organizator”).

1.4 Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.

1.5 Administratorem Konkursu jest Organizator.

1.6 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

1.7 Konkurs trwa: od godz. 12:00 29.04.2017 do godziny 23:59 dnia 20.05.2017 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

1.8. Konkurs prowadzony jest na stronie https://www.muve.pl (dalej „Strona Konkursu”) na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (dalej: „Regulamin”).

1.9 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 03.06.2017 na Stronie Konkursu.

1.10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.com.

Sekcja 2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest użytkownikiem serwisu Facebook.com – (dalej „Uczestnik”).

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Administratora, Organizatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Sekcja 3. Akceptacja Regulaminu

3.1 Warunkiem udziału w Konkursie jest:

a) posiadanie konta w serwisie Facebook.com;

b) akceptacja Regulaminu

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora

3.2 Przez akceptację Regulaminu Użytkownik:

a) wyraża zgodę na udział w Konkursie;

b) oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, jak również, że nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu;

c) wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursu imienia, nazwiska, oraz Pracy Konkursowej w celu opublikowania listy Laureatów Konkursu i Prac Konkursowych.

d) udziela bezpłatnej nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie przez Administratora i Organizatora z Pracy Konkursowej Uczestnika w zakresie jej rozpowszechniania w sieci Internet, w szczególności w serwisie Facebook.com i na stronie internetowej Organizatora do 02.2017 r.

e) oświadcza, że Praca Konkursowa stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz że przysługują mu wszelkie prawa do Pracy Konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone, jak również, że rozporządzenie przez niego Pracą Konkursową po wysłaniu Zgłoszenia nie wpłynie na uprawnienia Organizatora i Administratora wynikające z licencji, o której mowa w pkt d) powyżej.

f) oświadcza, że w związku z uczestnictwem w Konkursie nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Serwisu Facebook.com.

3.3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oraz złożenie oświadczeń i zgód wskazanych wyżej w pkt 3.2 jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

3.4 Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora lub Administratora na piśmie o każdej zmianie swoich danych osobowych.

3.5 W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi lub Administratorowi z roszczeniami w związku z naruszeniem w skutek zgodnego z licencją, o której mowa w pkt 3.2. pkt d) powyżej korzystania przez Organizatora lub Administratora z Pracy Konkursowej Uczestnika, odpowiednio Organizatorowi lub Administratorowi Konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do takiego Uczestnika.

Sekcja 4. Zasady

4.1 Konkurs polega na rozwiązaniu zadania konkursowego na Stronie Konkursu opublikowanego jako post konkursowy.

4.2 Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu zdjęcia, filmu lub grafiki na którym uczestnik przedstawi własny projekt armii ze świata Warhammer 40,000 oraz będzie posiadał na swoim koncie zrealizowane przed dniem 08.05.2017 zamówienie na dowolną grę z serii Warhammer 40,000 (pudełko, DIGITAL, PKK, NPG, edycja kolekcjonerska) i/lub posiadał zrealizowane zamówienie na grę Warhammer 40,000: Dawn of War III (pudełko lub DIGITAL) (dalej „Praca Konkursowa”).

4.3 Każdy Uczestnik może w ramach Konkursu przesłać dowolną liczbę Prac Konkursowych. Jeden Uczestnik może być

Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie.

4.4. Niedopuszczalne jest przesyłanie Prac Konkursowych, które: a) zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, b) zawierają treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe, c) naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste innych osób, d) są niezgodne z Regulaminem oraz zawartymi w nim oświadczeniami Uczestnika, e) są niezgodne z regulaminem serwisu Facebook.com.

4.5. Administrator w porozumieniu z Organizatorem zastrzega sobie prawo do usuwania ze Strony Konkursu Prac Konkursowych, o których mowa w pkt 4.4. powyżej.

4.6. Prace Konkursowe, o których mowa w pkt 4.4. powyżej nie biorą udziału w Konkursie.

Sekcja 5. Nagrody

5.1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę w postaci edycji kolekcjonerskiej do gry wideo Warhammer 40,000: Dawn of War III (PC). (dalej: „Nagrody”)

5.2 Fundatorem Nagród jest Organizator.

5.3 Spośród Uczestników, którzy zgłosili swój udział w Konkursie komisja konkursowa powołana przez Organizatora, wyłoni autora najoryginalniejszej i najbardziej kreatywnej Pracy Konkursowej (dalej „Laureat”).

5.4 Laureat zostanie przedstawiony w terminie: 14 dni od zakończenia konkursu na Stronie Konkursu.

5.5 Laureat nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody.

5.6.W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od Nagrody, zostanie ona powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% Nagrody. Część pieniężna Nagrody nie zostanie wypłacona Laureatowi, bowiem podlegać ona będzie odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

5.7. Organizator będzie kontaktował się z Laureatem drogą mailową lub za pośrednictwem serwisu Facebook.com.

5.8. Podczas odbioru Nagrody Laureat jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Laureata i do pokwitowania jej odbioru.

5.9. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie Uczestników pozostaną w dyspozycji Organizatora.

Sekcja 6. Dane osobowe

6.1 Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez MUVE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 w celu realizacji Konkursu i wydania Nagród Laureatom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101,poz. 926 ze zm.) W celu organizacji Konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem.

6.2 Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu.

6.3 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie ograniczało się do danych udostępnionych publicznie w profilu Uczestnika Konkursu w serwisie Facebook.com i będzie obejmowało imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

6.4 Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

Sekcja 7. Prawa Autorskie

7.1 Akceptując Regulamin, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:

a) posiada pełne, nieograniczone i nieobciążone prawa autorskie do zgłoszonych w Konkursie Prac Konkursowych,

b) treści umieszczone w zgłoszonych przez niego Pracach Konkursowych nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego ani dobrych obyczajów, w szczególności nie szerzą nienawiści ani dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej, światopoglądowej, godności oraz nie naruszają dóbr osobistych innych osób, nie mogą być zakwalifikowane jako pornografia nie stanowią zniewagi i pomówienia innych osób,

c) zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie naruszają w szczególności cudzych praw autorskich,

d) nie udzielono licencji wyłącznej ani niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonych przez Uczestnika Prac Konkursowych za wyjątkiem opisanych w Regulaminie.

7.2 Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich w związku z uczestnictwem w Konkursie i zgłoszeniem Prac Konkursowych. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi lub Administratorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator lub Administrator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek takiego naruszenia.

Sekcja 8. Uczestnictwo w Konkursie i wykluczenie z Konkursu

8.1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nienaruszania na zw handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi, Administratorowi oraz jakimkolwiek osobom trzecim.

8.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub postanowień regulujących funkcjonowanie serwisu Facebook.com, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego a także dobrych obyczajów, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

8.3. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich.

8.4. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego powziął takie podejrzenie.

Sekcja 9. Postępowanie reklamacyjne

9.1.W reklamacji należy wskazać: imię, nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, numer telefonu i dokładny adres, e-mail, jak również opisać zdarzenie, które stanowi przedmiot reklamacji.

9.2.Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora wskazany w pkt 1.3

9.3.Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie.