Regulamin Kompanii

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚĆIOWEGO „MUVE.PL – KOMPANIA”

I. Informacje ogólne

1. Program lojalnościowy Muve.pl - Kompania zwany dalej „Kompania” jest serwisem internetowym dostępnym dla Użytkowników pod adresem internetowym www.muve.pl/kompania. Kompania obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku włącznie.
2. Właścicielem oraz administratorem Kompanii jest MUVE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02 - 255) przy ul. Krakowiaków nr 50, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, numer NIP: 522-300-13-12, numer REGON: 146396424, zwana dalej „MUVE S.A.". Dodatkowe dane MUVE S.A. niezbędne dla celów zapewnienia Użytkownikom kontaktu:

 • adres poczty elektronicznej kompania@muve.pl,
 • numer telefonu 22 5742574,
 • numer faksu 22 5742505.
3. „Produkt” - każdy produkt znajdujący się w ofercie Sklepu i/lub Produkt dostępny w katalogu Kompanii. Katalog Produktów dostępnych w Kompanii znajduje się na stronie internetowej www.muve.pl/kompania/nagrody.
4. „Użytkownik” - każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest zarejestrowana jako Użytkownik sklepu internetowego muve.pl. oraz korzysta z Kompanii. Użytkownikiem może być także osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, pod warunkiem, że jest zarejestrowana jako Użytkownik sklepu internetowego muve.pl, zwanego dalej „Sklepem” oraz korzysta z Kompanii. Użytkownikami nie mogą być podmioty korzystające z usług Sklepu dla celów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
5. „Konto” - prowadzone dla Użytkownika konto oznaczone unikalną nazwą (login), będące zbiorem zasobów zawierających dane Użytkownika.
6. „Klucz zabezpieczający (kod)” - klucz stanowiący oryginalne opakowanie w rozumieniu art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, pozycja 827) zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Ustawą o prawach konsumenta”.
7. „Karta produktu” - karta dołączona do danego Produktu, zawierająca szczegółowe informacje na jego temat, w tym wymagania odnośnie sprzętu, przy wykorzystaniu którego następuje użytkowanie Produktu.
8. Uczestnicząc w Kompanii, Użytkownik może skorzystać z dodatkowych usług wskazanych w pkt III, IV i V niniejszego Regulaminu.
9. MUVE S.A. dokłada wszelkich starań, aby Produkty dostarczane Użytkownikom były wolne od wad.
10. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Użytkownika nie nakłada na Użytkownika żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi Użytkownika na niezamówione świadczenie nie oznacza zgody Użytkownika na zawarcie umowy z MUVE S.A.
11. MUVE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z Kompanii zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych od niej niezależnych. MUVE S.A. dokłada wszelkich starań, aby Kompania funkcjonowała w prawidłowy sposób.

II. Rejestracja, zasady korzystania z konta

1. Rejestracja w Kompanii następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej www.muve.pl/rejestracja lub w zakładce „Dane użytkownika” na stronie www.muve.pl/profil/dane-uzytkownika, bądź w zakładce „Dołącz” na stronie internetowej www.muve.pl. Korzystanie z Kompanii oznacza uprzednią akceptację niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej www.muve.pl/rejestracja lub w zakładce „Dane użytkownika” na stronie internetowej www.muve.pl/profil/dane-uzytkownika.
2. Udział w Kompanii jest dobrowolny. Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie do zawieszenia udziału w Kompanii na okres do 6 miesięcy, poprzez wybranie odpowiedniego pola (Zawieś konto) pod adresem https://muve.pl/profil/dane-uzytkownika. W takim wypadku Konto Użytkownika podlega usunięciu po upływie sześciu miesięcy od dnia zawieszenia, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika przez MUVE S.A. Wraz z usunięciem Konta wygasają punkty zgromadzone przez Użytkownika w ramach Kompanii.
3. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do usunięcia swojego Konta. Usunięcie konta następuje poprzez wybranie pola „Usuń konto” pod adresem https://muve.pl/profil/daneuzytkownika. Wraz z usunięciem Konta wygasają punkty zgromadzone przez Użytkownika w ramach Kompanii.
4. Rejestracja w Kompanii wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez MUVE S.A. w ramach Kompanii, w tym na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których MUVE S.A. świadczy usługi na rzecz Użytkowników. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej www.muve.pl/rejestracja lub w zakładce „Dane użytkownika” na stronie internetowej www.muve.pl/profil/dane-uzytkownika.
5. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez MUVE Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (02 - 255) przy ul. Krakowiaków 50, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, NIP: 522-300-13-12, REGON: 146396424. Dane te są przechowywane i przetwarzane w celu świadczenia usług w ramach Kompanii. Dane osobowe Użytkowników są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich modyfikowania. Dane osobowe Użytkowników znajdujące się w bazie danych MUVE S.A. nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w świadczeniu usług w ramach Kompanii.
6. Dane osobowe Użytkowników dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane, za zgodą Użytkowników PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166,) przy ul. Grunwaldzkiej 182) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 i/lub PayPal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-113) przy ul. Emilii Plater 53 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289372. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A i/lub PayPal sp. z o.o.
7. Dokonując rejestracji w Kompanii, Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies (więcej informacji o cookies: http://muve.pl/informacje-o-cookies). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej www.muve.pl/rejestracja.
8. MUVE S.A. uprawniona jest do przesyłania na adres e - mailowy Użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej www.muve.pl/rejestracja lub w zakładce „Dane użytkownika” pod adresem https://beta.muve.pl/profil/dane-uzytkownika/dane-dodatkowe. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej www.muve.pl/rejestracja lub w zakładce „Dane użytkownika” pod adresem www.muve.pl/profil/dane-uzytkownika.
9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały umieszczane w serwisie, w szczególności zdjęcia, filmy, teksty jak i wypowiedzi na stronach produktowych oraz na forum.
10. W przypadkach łamania postanowień niniejszego Regulaminu Konto Użytkownika może zostać zablokowane tymczasowo, trwale lub usunięte. Blokada lub usunięcie może być jednocześnie zastosowane do wszystkich Kont Użytkownika.
11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały lub konta niezgodne z Regulaminem (np. materiały przedstawiające nagość, dotyczące nękania, obrazy przedstawiające przemoc, spam).

III. Usługi świadczone na rzecz Użytkowników

Z tytułu udziału w Kompanii MUVE Użytkownicy mogą korzystać z następujących usług:

 • udział w „Gamifikacji”,
 • możliwość zdobywania „Punktów złota” i „Punktów srebra.”

IV. Gamifikacja

1. Uczestnicząc w Gamifikacji Użytkownik zdobywa Punkty doświadczenia. Punkty doświadczenia naliczane są z tytułu:

 • aktywności Użytkownika na stronie internetowej Sklepu, przy czym aktywność rozumiana jest jako: zalogowanie się na stronie, wejście na konkretną wskazaną podstronę w serwisie muve.pl, kliknięcie przycisku „Lubię to”, kliknięcie przycisku „share”, zaproszenie znajomego, dokonanie zakupu, wzięcie udziału w licytacji, pojawienie się rankingu na wyróżnionym miejscu, dodanie opinii, zadanie pytania na serwisie, udzielenie odpowiedzi na pytanie, dokonanie oceny opinii innego Użytkownika, dokonanie oceny gry, dodanie Produktu do listy życzeń, obejrzenie filmu na stronie, polecenie Produktu znajomemu.
 • wykonywania przez Użytkownika misji polegających na wypełnianiu zadań - aktywności Użytkownika ułożonych w określonym porządku. Spis misji widoczny jest na stronie internetowej www.muve.pl/profil/karta-gracza/misje.
2. Gromadząc Punkty doświadczenia, Użytkownik uzyskuje możliwość personalizacji przypisanego mu Konta, w zależności od ilości zgromadzonych punktów.
3. Każda z misji opiera się na aktywnościach Użytkownika dostępnych na stronie internetowej www.muve.pl/profil/karta-gracza/misje. Z tytułu wykonywania misji Użytkownik może:
 • otrzymać Punkty doświadczenia,
 • otrzymać odznakę w programie lojalnościowym,
 • otrzymać kupon zniżkowy na Produkty dostępne w ofercie Sklepu,
 • otrzymać kupon zniżkowy uprawniający do skorzystania z usług świadczonych przez podmioty współpracujące z MUVE S.A.,
 • otrzymać Punkty złota,
 • nabyć Produkt w formie fizycznej (np. książka, płyta)
 • nabyć Produkt w formie cyfrowej (niezapisany na fizycznym nośniku), na podstawie kodu otrzymanego od MUVE S.A.
 • nabyć produkty oferowane przez podmioty współpracujące z MUVE S.A.

V. Punkty złota, Punkty srebra

1. Z tytułu każdorazowej transakcji nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu Użytkownik otrzymuje Punkty złota. Punkty złota naliczane są w wysokości od 5 do 50% kwoty brutto danej transakcji, przy czym jeden Punkt złota odpowiada kwocie jednego grosza. Warunkiem otrzymania Punktów złota jest faktyczne dokonanie przez Użytkownika płatności ceny zakupu Produktu nabytego za pośrednictwem Sklepu.
2. Zgromadzone Punkty złota mogą zostać wykorzystane przez Użytkownika, według jego wyboru, w następujący sposób:

 • jako rabat od ceny Produktów oferowanej za pośrednictwem Sklepu, proporcjonalnie do posiadanych Punktów złota, przy czym minimalna wartość Produktu po uwzględnieniu rabatu wynosi 1 złoty, lub
 • udział w licytacji Produktów dostępnych na stronie internetowej www.muve.pl/kompania/aukcje, lub
 • uzyskanie kodu cyfrowego uprawniającego do otrzymania rabatu na zakupy Produktów w formie dystrybucji cyfrowej,
3. Każdy zgromadzony przez Użytkownika Punkt złota zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jego zdobycia.
4. Użytkownicy posiadający w dniu ogłoszenia niniejszego Regulaminu zarejestrowane konto w programie lojalnościowym „Kompania Graczy” Cenega Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (http://kompania.cenega.pl/), mogą dokonać przeniesienia zgromadzonych w nim punktów do Kompanii, uzyskując w ten sposób Punkty srebra. Przeniesienie punktów może nastąpić najpóźniej do dnia 30 września 2015 roku. Przeniesienie punktów następuje w proporcji 1 do 1, tj. jeden punkt zgromadzony w programie lojalnościowym „Kompania Graczy” Cenega S.A. stanowi jeden Punkt srebra w ramach Kompanii. Przeniesienie punktów następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) „Importuj osiągnięcia z Kompanii Graczy” dostępnego na stronie internetowej www.muve.pl/rejestracja lub w zakładce „Dane użytkownika” na stronie internetowej www.muve.pl/profil/dane-uzytkownika. Osiem punktów srebra odpowiada kwocie jednego grosza. Punkty srebra tracą ważność z dniem 31 grudnia 2015 roku, jednakże przed upływem terminu ich ważności mogą zostać wymienione przez Użytkownika na Punkty złota w proporcji wskazanej przez MUVE S.A.
5. Zgromadzone Punkty srebra mogą zostać wykorzystane przez Użytkownika poprzez nabycie Produktów oferowanych w katalogu Kompanii znajdującym się na stronie internetowej www.muve.pl/kompania/nagrody za cenę 1 złotego z uwzględnieniem rabatu w wysokości proporcjonalnej do zgromadzonej liczby punktów (zgodnie z przelicznikiem wskazanym w pkt 4 powyżej).
6. Nabycie Produktów przy wykorzystaniu Punktów złota lub Punktów srebra następuje poprzez pobranie punktów z Konta Użytkownika. Każdy Produkt może zostać uprzednio zarezerwowany przez Użytkownika na okres nieprzekraczający 30 dni. Z momentem rezerwacji z Konta Użytkownika zostają pobrane Punkty Złota lub Punkty srebra w ilości odpowiadającej danemu Produktowi. Po upływie ww. terminu rezerwacja zostaje anulowana, a pobrane punkty wracają na Konto Użytkownika.
7. Z tytułu nabycia Produktów w ramach Kompanii Użytkownik ponosi koszt przesyłki (za wyjątkiem przypadków darmowej dostawy) oraz koszt odpowiadający wartości Produktu po rabacie. Użytkownik może złożyć dyspozycję, aby Produkt nabyty w ramach Kompanii został dostarczony na wskazany adres wraz z innym Produktem nabytym za pośrednictwem Sklepu. W takim wypadku koszt przesyłki dzielony jest stosownie do ilości nabytych Produktów.
8. Użytkownik posiadający Punkty złota uprawniony jest do wzięcia udziału w licytacji Produktów dostępnych na stronie internetowej www.muve.pl/kompania/aukcje. Udział w licytacji następuje poprzez pobranie Punktów złota z Konta Użytkownika. Z momentem zgłoszenia udziału w licytacji z konta Użytkownika pobierane są Punkty złota w ilości zaoferowanej przez Użytkownika. W momencie przebicia oferty przez innego Użytkownika, pobrane punkty wracają na konto. Produkt będący przedmiotem licytacji nabywa Użytkownik, który zaoferował najwyższą liczbę Punktów złota. Wartość Produktu po licytacji wygranej przez Użytkownika wynosi minimum 1 złotych. O ile MUVE S.A. nie postanowi inaczej, z tytułu nabycia Produktów w ramach licytacji Użytkownik ponosi koszt przesyłki. Użytkownik ponosi koszt odpowiadający wartości Produktu po wygranej licytacji. Użytkownik może złożyć dyspozycję, aby Produkt nabyty w ramach Kompanii został dostarczony na wskazany adres wraz z innym Produktem nabytym za pośrednictwem Sklepu. W takim wypadku koszt przesyłki dzielony jest stosownie do ilości nabytych Produktów.

VI. Ceny produktów, umowa nabycia Produktów

1. Wszystkie ceny Produktów dostępnych w ramach Kompanii stanowią kwoty brutto wyrażone w polskich złotych (zawierają podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce, która na dzień 1 lipca 2015 roku wynosi 23 % lub 5 %, w zależności od rodzaju Produktu stanowiącego przedmiot transakcji).
2. Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki.
3. Aktualne ceny Produktów zamieszczone są w cenniku dostępnym na stronie internetowej www.muve.pl/kompania/nagrody.
4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli nabycia produktu, MUVE S.A. zobowiązana jest do uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione koszty wysyłki oraz kwotę nabycia Produktu. Użytkownik wyraża zgodę poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
5. Nabycie produktów w ramach Kompanii następuje na podstawie umowy zawartej z MUVE S.A.

VII. Wysyłka Produktów

1. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie.
2. Przewidywany czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze od dnia przekazania Produktu podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie.
3. Koszt przesyłki wynosi 15,99 złotych.
4. Produkty wysyłane są na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
5. Wraz z zamówionym produktem MUVE S.A. dostarcza Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy, w treści którego zawarte są dane na temat dostarczonego Produktu. W przypadku Produktów nabywanych drogą dystrybucji cyfrowej ww. potwierdzenie następuje w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika, w treści której MUVE S.A. wskazuje, że na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku braku odebrania przez Użytkownika nabytego Produktu, Punkty złota lub Punkty srebra zwracane są w wysokości przypadającej na dany Produkt. Jeżeli Użytkownik bez uzasadnienia odmówi odbioru Produktu MUVE S.A. nie dokonuje zwrotu kosztów wysyłki.

VIII. Reklamacje i Zwroty

1. W przypadku Produktów wadliwych Użytkownik winien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta muve.pl, korzystając z adresu mailowego kompania@muve.pl.
2. Jeżeli Produkt ma wadę Użytkownik uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba że MUVE S.A. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Produkt na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto jeżeli Produkt ma wadę Użytkownik może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Zamiast zaproponowanego przez MUVE S.A. usunięcia wady Użytkownik może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez MUVE S.A.
3. Jeżeli Użytkownik złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej, a MUVE S.A. nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Użytkownika zostało uznane przez MUVE S.A. za uzasadnione.
4. W przypadku Produktów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie MUVE S.A. prosi o sporządzenie w obecności kuriera protokołu uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki, jak również poinformowanie MUVE S.A. o zaistniałym fakcie mailowo na adres kompania@muve.pl. MUVE S.A. sugeruje sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W określonych przypadkach, tj. w szczególności, gdy charakter uszkodzenia wskazuje, iż do jego powstania nie doszło w trakcie transportu, brak sporządzenia ww. protokołu uszkodzenia może stanowić podstawę nieuwzględnienia roszczeń skierowanych przez Użytkownika.
5. W przypadku pomyłki w pakowaniu produktu MUVE S.A. prosi o kontakt z Działem Obsługi Klienta, pod adresem mailowym kompania@muve.pl oraz podanie następujących informacji:

 • data nabycia Produktu,
 • nazwa Produktu,
 • nazwa Konta Użytkownika w sklepie muve.pl.
6. MUVE S.A. informuje o możliwości wystąpienia różnic w wizualizacji prezentowanych Produktów, jak również różnić wynikających z osobistych ustawień komputera i monitora Użytkownika, które mogą mieć wpływ na prezentację Produktu (kolor, proporcje itp.), jednakże pozostających bez wpływu na funkcjonalność i jakość danego Produktu.
7. Z zastrzeżeniem pkt 12 i 13 poniżej Użytkownik uprawniony jest do odstąpienia od umowy nabycia danego Produktu bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Użytkownika. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy znajduje się na stronie internetowej https://muve.pl/resources/muve/files/kompania_pouczenie.pdf.
8. Odstępując od umowy, Użytkownik uprawniony jest do skorzystania również ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu widocznego na stronie internetowej https://muve.pl/profil/usunkonto-gracza. W powyższym przypadku MUVE S.A. zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
9. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy MUVE S.A. zwraca Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu oraz pobrane od Użytkownika Punkty złota lub Punkty srebra. Użytkownik ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Użytkownik skorzystał nabywając Produkt, chyba, że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MUVE S.A., MUVE S.A. nie jest zobowiązana do zwrotu na rzecz Użytkownika dodatkowych kosztów.
10. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest zwrócić MUVE S.A. nabyty Produkt.
11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
12. W związku z regulacją art. 38 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy w przypadku nabycia Produktu możliwe jest wyłącznie pod warunkiem braku użycia przez Użytkownika klucza zabezpieczającego (kodu) stanowiącego oryginalne opakowanie w rozumieniu przepisów ww. ustawy i/lub w przypadku braku usunięcia oryginalnego opakowania w rozumieniu przepisów ww. ustawy.
13. W związku z regulacją art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy nabycia Produktów niezapisanych na nośnikach materialnych, tj. nabytych drogą elektroniczną (dystrybucja cyfrowa).
14. Nabywając Produkty do pobrania drogą elektroniczną, Użytkownik wyraża zgodę na spełnienie przez MUVE S.A. świadczenia przed upływem terminu uprawniającego Użytkownika do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. MUVE S.A. zobowiązana jest do potwierdzenia Użytkownikowi otrzymania ww. zgody na piśmie lub za zgodą Użytkownika na innym trwałym nośniku.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego umieszczenia na stronie internetowej www.muve.pl/regulamin do czasu jego zmiany lub uchylenia. Wraz z utratą mocy Regulaminu ważność tracą wszystkie punkty zgromadzone przez Użytkowników.
2. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez MUVE S.A. lub oferty handlowej MUVE S.A, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania Kompanii. W takim wypadku MUVE S.A. poinformuje Użytkowników o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając im na adresy e-mailowe zestawienie zmian oraz zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.
3. Brak akceptacji przez Użytkownika zmienionego Regulaminu w terminie czternastu dni od dnia otrzymania przez Użytkownika wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 2 powyżej oznacza rezygnację Użytkownika z korzystania usług świadczonych przez MUVE S.A, która po uprzednim poinformowaniu Użytkownika uprawniona jest do usunięcia jego Konta.
4. Regulamin obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 roku.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeku cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
6. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres kompania@muve.pl.