Regulamin Kompanii

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚĆIOWEGO „MUVE.PL – KOMPANIA”

I. Informacje ogólne

1. Program lojalnościowy Muve.pl - Kompania zwany dalej „Kompania” jest serwisem internetowym dostępnym dla Użytkowników pod adresem internetowym www.muve.pl/kompania.
2. Właścicielem oraz administratorem Kompanii jest MUVE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02 - 255) przy ul. Krakowiaków nr 50, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, numer NIP: 522-300-13-12, numer REGON: 146396424, zwana dalej „MUVE S.A.". Dodatkowe dane MUVE S.A. niezbędne dla celów zapewnienia Użytkownikom kontaktu:

 • adres poczty elektronicznej [email protected],
 • numer telefonu 22 5742574,
 • numer faksu 22 5742505.
3. „Produkt” - każdy produkt znajdujący się w ofercie Sklepu i/lub Produkt dostępny w katalogu Kompanii. Katalog Produktów dostępnych w Kompanii znajduje się na stronie internetowej www.muve.pl/kompania/nagrody.
4. Użytkownik” - każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest zarejestrowana jako Użytkownik sklepu internetowego muve.pl. oraz korzysta z Kompanii. Użytkownikami nie mogą być podmioty korzystające z usług Sklepu dla celów prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
5. „Konto” - prowadzone dla Użytkownika konto oznaczone unikalną nazwą (login), będące zbiorem zasobów zawierających dane Użytkownika.
6. „Klucz zabezpieczający (kod)” - klucz stanowiący oryginalne opakowanie w rozumieniu art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, pozycja 827) zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Ustawą o prawach konsumenta”.
7. „Karta produktu” - karta dołączona do danego Produktu, zawierająca szczegółowe informacje na jego temat, w tym wymagania odnośnie sprzętu, przy wykorzystaniu którego następuje użytkowanie Produktu.
8. „Sklep” – serwis internetowy prowadzony przez MUVE S.A. dostępny pod domeną www.muve.pl, za pośrednictwem którego MUVE S.A. prowadzi działalność gospodarczą, polegającą w szczególności na sprzedaży Produktów.
9. Uczestnicząc w Kompanii, Użytkownik może skorzystać z dodatkowych usług wskazanych w pkt III, IV i V niniejszego Regulaminu.
10. MUVE S.A. dokłada wszelkich starań, aby Produkty dostarczane Użytkownikom były wolne od wad.
11. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Użytkownika nie nakłada na Użytkownika żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi Użytkownika na niezamówione świadczenie nie oznacza zgody Użytkownika na zawarcie umowy z MUVE S.A.
12. MUVE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z Kompanii zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych od niej niezależnych. MUVE S.A. dokłada wszelkich starań, aby Kompania funkcjonowała w prawidłowy sposób.

II. Rejestracja, zasady korzystania z konta

1. Rejestracja w Kompanii następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowejwww.muve.pl/rejestracja lub w zakładce „Dane użytkownika” na stronie www.muve.pl/profil/dane-uzytkownika, bądź w zakładce „Dołącz” na stronie internetowej www.muve.pl/. Korzystanie z Kompanii oznacza uprzednią akceptację niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowejwww.muve.pl/rejestracja lub w zakładce „Dane użytkownika” na stronie internetowej www.muve.pl/profil/dane-uzytkownika.
2. Udział w Kompanii jest dobrowolny. Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie do zawieszenia udziału w Kompanii na okres do 6 miesięcy, poprzez wybranie odpowiedniego pola (Zawieś konto) pod adresem www.muve.pl/profil/dane-uzytkownika. W takim wypadku Konto Użytkownika podlega usunięciu po upływie sześciu miesięcy od dnia zawieszenia, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika przez MUVE S.A. Wraz z usunięciem Konta wygasają punkty zgromadzone przez Użytkownika w ramach Kompanii.
3. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do usunięcia swojego Konta. Usunięcie konta następuje poprzez wybranie pola „Usuń konto” pod adresem www.muve.pl/profil/dane-uzytkownika. Wraz z usunięciem Konta wygasają punkty zgromadzone przez Użytkownika w ramach Kompanii.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały umieszczane w serwisie, w szczególności zdjęcia, filmy, teksty jak i wypowiedzi na stronach produktowych oraz na forum.
5. W przypadkach łamania postanowień niniejszego Regulaminu Konto Użytkownika może zostać zablokowane tymczasowo lub usunięte. Blokada lub usunięcie może być jednocześnie zastosowane do wszystkich Kont Użytkownika.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały lub konta niezgodne z Regulaminem (np. materiały przedstawiające nagość, dotyczące nękania, obrazy przedstawiające przemoc, spam).

III. Usługi świadczone na rzecz Użytkowników

1. Z tytułu udziału w Kompanii MUVE Użytkownicy mogą korzystać z następujących usług:

 • udział w „Gamifikacji”,
 • możliwość zdobywania „Punktów złota”

IV. Gamifikacja

1. Uczestnicząc w Gamifikacji Użytkownik zdobywa Punkty doświadczenia. Punkty doświadczenia naliczane są z tytułu:

 • aktywności Użytkownika na stronie internetowej Sklepu, przy czym aktywność rozumiana jest jako: zalogowanie się do Sklepu, wejście na konkretną wskazaną podstronę w serwisie muve.pl, kliknięcie przycisku „Lubię to”, kliknięcie przycisku „share”, zaproszenie znajomego, dokonanie zakupu, wzięcie udziału w licytacji, pojawienie się w rankingu na wyróżnionym miejscu, dodanie opinii, zadanie pytania w serwisie muve.pl, udzielenie odpowiedzi na pytanie, dokonanie oceny opinii innego Użytkownika, dokonanie oceny Produktu, dodanie Produktu do listy życzeń, obejrzenie filmu na stronie Sklepu, polecenie Produktu znajomemu.
 • wykonywania przez Użytkownika misji polegających na wypełnianiu zadań - aktywności Użytkownika ułożonych w określonym porządku. Spis misji widoczny jest na stronie internetowej www.muve.pl/profil/karta-gracza/misje.
2. Gromadząc Punkty doświadczenia, Użytkownik uzyskuje możliwość personalizacji przypisanego mu Konta, w zależności od ilości zgromadzonych punktów.
3. Każda z misji opiera się na aktywnościach Użytkownika dostępnych na stronie internetowej www.muve.pl/profil/karta-gracza/misje. Z tytułu wykonywania misji Użytkownik może:
 • otrzymać Punkty doświadczenia,
 • otrzymać odznakę w programie lojalnościowym,
 • otrzymać kupon zniżkowy na Produkty dostępne w ofercie Sklepu,
 • otrzymać kupon zniżkowy uprawniający do skorzystania z usług świadczonych przez podmioty współpracujące z MUVE S.A.,
 • otrzymać Punkty złota,
 • nabyć Produkt w formie fizycznej (np. książka, płyta)
 • nabyć Produkt w formie cyfrowej (niezapisany na fizycznym nośniku), na podstawie kodu otrzymanego od MUVE S.A.
 • nabyć produkty oferowane przez podmioty współpracujące z MUVE S.A.

V. Punkty złota

1. Z tytułu każdorazowej transakcji nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu Użytkownik otrzymuje Punkty złota.
2. Punkty złota naliczane są w wysokości od 0% do 50% kwoty brutto danej transakcji, przy czym jeden Punkt złota ma wartość nominalną jednego (1) grosza. Warunkiem otrzymania Punktów złota jest faktyczne dokonanie przez Użytkownika płatności ceny zakupu Produktu nabytego za pośrednictwem Sklepu.
3. Informacja o procentowej wysokości przyznawanych Punktów złota za zakup Produktu jest zawsze widoczna na karcie tego Produktu.
4. Zgromadzone Punkty złota mogą zostać wykorzystane przez Użytkownika, według jego wyboru, w następujący sposób:

 • jako rabat od ceny Produktów oferowanych w Sklepie, proporcjonalnie do posiadanych Punktów złota, przy czym minimalna wartość Produktu po uwzględnieniu rabatu będzie wynosi
 • nie mniej niż jeden (1) złoty, lub
 • udział w licytacji Produktów dostępnych na stronie internetowej www.muve.pl/kompania/aukcje, lub
 • uzyskanie kodu cyfrowego uprawniającego do otrzymania rabatu na zakupy Produktów w formie dystrybucji cyfrowej,
 • zakup Produktów z katalogu nagród (https://muve.pl/kompania/nagrody).
5. MUVE S.A. zastrzega sobie prawo wyłączenia możliwości wykorzystania Punktów złota jako rabatu od ceny zakupu wybranych Produktów lub grup Produktów. Informacja o możliwości wykorzystania zgromadzonych Punktów złota przy zakupie danego Produktu uwidoczniona jest na stronie tego Produktu w Sklepie.
6. Każdy zgromadzony przez Użytkownika Punkt złota zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jego zdobycia.
7. Nabycie Produktów przy wykorzystaniu Punktów złota następuje poprzez pobranie punktów z Konta Użytkownika. Każdy Produkt może zostać uprzednio zarezerwowany przez Użytkownika na okres nieprzekraczający 30 dni. Z momentem rezerwacji z Konta Użytkownika zostają pobrane Punkty złota w ilości odpowiadającej danemu Produktowi. Po upływie ww. terminu rezerwacja zostaje anulowana, a pobrane punkty wracają na Konto Użytkownika.
8. Z tytułu nabycia Produktów w ramach Kompanii Użytkownik ponosi koszt przesyłki (za wyjątkiem przypadków darmowej dostawy) oraz koszt odpowiadający wartości Produktu po rabacie. Użytkownik może złożyć dyspozycję, aby Produkt nabyty w ramach Kompanii został dostarczony na wskazany adres wraz z innym Produktem nabytym za pośrednictwem Sklepu. W takim wypadku koszt przesyłki dzielony jest stosownie do ilości nabytych Produktów.
9. Użytkownik posiadający Punkty złota uprawniony jest do wzięcia udziału w licytacji Produktów dostępnych na stronie internetowej www.muve.pl/kompania/aukcje. Udział w licytacji następuje poprzez pobranie Punktów złota z Konta Użytkownika. Z momentem zgłoszenia udziału w licytacji z konta Użytkownika pobierane są Punkty złota w ilości zaoferowanej przez Użytkownika. W momencie przebicia oferty przez innego Użytkownika, pobrane punkty wracają na konto. Produkt będący przedmiotem licytacji nabywa Użytkownik, który zaoferował najwyższą liczbę Punktów złota. Wartość Produktu po licytacji wygranej przez Użytkownika wynosi minimum 1 złotych. O ile MUVE S.A. nie postanowi inaczej, z tytułu nabycia Produktów w ramach licytacji Użytkownik ponosi koszt przesyłki. Użytkownik ponosi koszt odpowiadający wartości Produktu po wygranej licytacji.

VI. Ceny produktów, umowa nabycia Produktów

1. Wszystkie ceny Produktów dostępnych w ramach Kompanii stanowią kwoty brutto wyrażone w polskich złotych (zawierają podatek od towarów i usług w obowiązującej w Polsce stawce, zależnej od rodzaju Produktu stanowiącego przedmiot transakcji).
2. Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki.
3. Aktualne ceny Produktów zamieszczone są w cenniku dostępnym na stronie internetowej www.muve.pl/kompania/nagrody.
4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli nabycia produktu, MUVE S.A. zobowiązana jest do uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione koszty wysyłki oraz kwotę nabycia Produktu. Użytkownik wyraża zgodę poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
5. Nabycie produktów w ramach Kompanii następuje na podstawie umowy zawartej z MUVE S.A.

VII. Wysyłka Produktów

1. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie.
2. Przewidywany czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze od dnia przekazania Produktu podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie.
3. Koszt przesyłki zależy od wybranej formy dostarczenia Produktu.
4. Produkty wysyłane są na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
5. Wraz z zamówionym Produktem MUVE S.A. dostarcza Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy, w treści którego zawarte są dane na temat dostarczonego Produktu. W przypadku Produktów nabywanych drogą dystrybucji cyfrowej ww. potwierdzenie następuje w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika, w treści której MUVE S.A. wskazuje, że na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku braku odebrania przez Użytkownika nabytego Produktu, Punkty złota zwracane są w wysokości przypadającej na dany Produkt. Jeżeli Użytkownik bez uzasadnienia odmówi odbioru Produktu MUVE S.A. nie dokonuje zwrotu kosztów wysyłki.

VIII. Reklamacje i Zwroty

1. W przypadku Produktów wadliwych Użytkownik winien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta muve.pl, korzystając z adresu mailowego [email protected].
2. Jeżeli Produkt ma wadę Użytkownik uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba że MUVE S.A. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Produkt na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto jeżeli Produkt ma wadę Użytkownik może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Zamiast zaproponowanego przez MUVE S.A. usunięcia wady Użytkownik może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez MUVE S.A.
3. Jeżeli Użytkownik złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej, a MUVE S.A. nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Użytkownika zostało uznane przez MUVE S.A. za uzasadnione.
4. W przypadku Produktów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie MUVE S.A. prosi o sporządzenie w obecności kuriera protokołu uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki, jak również poinformowanie MUVE S.A. o zaistniałym fakcie mailowo na adres [email protected]. MUVE S.A. sugeruje sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W określonych przypadkach, tj. w szczególności, gdy charakter uszkodzenia wskazuje, iż do jego powstania nie doszło w trakcie transportu, brak sporządzenia ww. protokołu uszkodzenia może stanowić podstawę nieuwzględnienia roszczeń skierowanych przez Użytkownika.
5. W przypadku pomyłki w pakowaniu produktu MUVE S.A. prosi o kontakt z Działem Obsługi Klienta, pod adresem mailowym [email protected] oraz podanie następujących informacji:

 • data nabycia Produktu,
 • nazwa Produktu,
 • nazwa Konta Użytkownika w sklepie muve.pl.
6. MUVE S.A. informuje o możliwości wystąpienia różnic w wizualizacji prezentowanych Produktów, jak również różnić wynikających z osobistych ustawień komputera i monitora Użytkownika, które mogą mieć wpływ na prezentację Produktu (kolor, proporcje itp.), jednakże pozostających bez wpływu na funkcjonalność i jakość danego Produktu.
7. Z zastrzeżeniem pkt 12 i 13 poniżej Użytkownik uprawniony jest do odstąpienia od umowy nabycia danego Produktu bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Użytkownika. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy znajduje się na stronie internetowej https://muve.pl/resources/muve/files/kompania_pouczenie.pdf.
8. Odstępując od umowy, Użytkownik uprawniony jest do skorzystania również ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu widocznego na stronie internetowej https://muve.pl/profil/usunkonto-gracza. W powyższym przypadku MUVE S.A. zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
9. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy MUVE S.A. zwraca Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu oraz pobrane od Użytkownika Punkty złota lub Punkty srebra. Użytkownik ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Użytkownik skorzystał nabywając Produkt, chyba, że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MUVE S.A., MUVE S.A. nie jest zobowiązana do zwrotu na rzecz Użytkownika dodatkowych kosztów.
10. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest zwrócić MUVE S.A. nabyty Produkt.
11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
12. W związku z regulacją art. 38 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy w przypadku nabycia Produktu możliwe jest wyłącznie pod warunkiem braku użycia przez Użytkownika klucza zabezpieczającego (kodu) stanowiącego oryginalne opakowanie w rozumieniu przepisów ww. ustawy i/lub w przypadku braku usunięcia oryginalnego opakowania w rozumieniu przepisów ww. ustawy.
13. W związku z regulacją art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy nabycia Produktów niezapisanych na nośnikach materialnych, tj. nabytych drogą elektroniczną (dystrybucja cyfrowa).
14. Nabywając Produkty do pobrania drogą elektroniczną, Użytkownik wyraża zgodę na spełnienie przez MUVE S.A. świadczenia przed upływem terminu uprawniającego Użytkownika do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. MUVE S.A. zobowiązana jest do potwierdzenia Użytkownikowi otrzymania ww. zgody na piśmie lub za zgodą Użytkownika na innym trwałym nośniku.

IX. Dane osobowe, cookies

1. Administratorem Danych Osobowych jest MUVE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02 - 255) przy ul. Krakowiaków 50, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, NIP: 522-300-13-12, REGON: 146396424.
2. W celu kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych należy wysłać e-mail na adres [email protected].
3. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”) w celu świadczenia usług w ramach Kompanii oraz przesyłania informacji handlowych.
4. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez MUVE to:
(a) nazwa użytkownika,
(b) adres e-mail,
(c) numer telefonu,
(d) imię
(e) nazwisko
(f) adres pocztowy
(g) lokalizację geograficzną
(h) dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta
(i) dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP),
(j) identyfikator urządzenia mobilnego,
(k) typ systemu operacyjnego,
(l) typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę
(m) dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu,
(n) historia zakupów i wybierane linki,
(o) preferencje i wybory na przykład subskrypcje,
(p) preferowany język i waluta,
(q) opublikowane posty na forum lub w ramach innych usług oferowanych za pośrednictwem Konta,
(r) Informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, platforma płatnicza, rodzaj transakcji.
5. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z MUVE, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
6. MUVE zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
7. Korzystając z Kompanii Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii (więcej informacji o cookies: https://muve.pl/zobacz-takze/informacje-o-cookies). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.
8. Użytkownik ma  prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wniesieniem sprzeciwu.
9. Aby skorzysta z uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres [email protected] ze stosownym żądaniem. Konsekwencją wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Kompanii.
10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
11. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają profilowaniu.
12. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane. 
13. MUVE S.A. uprawniona jest do przesyłania na adres e-mailowy Użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej www.muve.pl/rejestracja lub w zakładce „Dane użytkownika” pod adresem https://beta.muve.pl/profil/dane-uzytkownika/dane-dodatkowe. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej www.muve.pl/rejestracja lub w zakładce „Dane użytkownika” pod adresem www.muve.pl/profil/dane-uzytkownika.
14. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, MUVE świadczy usługę newslettera. Przesyłanie informacji poprzez newsletter może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez osobę zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Kompanii. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Kompanii.
15. Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
16. W ramach usługi newslettera przetwarzane są następujące dane osobowe: (a) nazwa użytkownika, (b) adres e-mail,
W celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody przez osobę (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

X. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego umieszczenia na stronie internetowej www.muve.pl/regulamin do czasu jego zmiany lub uchylenia. Wraz z utratą mocy Regulaminu ważność tracą wszystkie punkty zgromadzone przez Użytkowników.
2. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez MUVE S.A. lub oferty handlowej MUVE S.A, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania Kompanii. W takim wypadku MUVE S.A. prześle Użytkownikom, na ich adresy e-mailowe, zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych już przez Użytkowników.
3. W przypadku braku zgody na zmiany w Regulaminie Użytkownik powinien usunąć Konto.
4. Kompania obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 roku. MUVE S.A. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Kompanii z ważnych przyczyn, za wypowiedzeniem nie krótszym niż 14 dni. W takim wypadku MUVE S.A. prześle Użytkownikom, na ich adresy e-mailowe, stosowną informację. Informacja umieszczona zostanie również na stronie internetowej Kompanii.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeku cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
6. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres [email protected]